ETUC Lyčių lygybės programos įgyvendinimas

Moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš pagrindinių  Europos Sąjungos principų ir tikslų bei uždavinių, o šio principo integravimas į visas veiklos sritis yra ypatinga užduotis. 2011 m. kovo mėn. priimtame Europos lyčių lygybės pakte (2011–2020 m.) ES Taryba dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą stiprinti valdymą, pasitelkiant lyčių aspekto integravimą į visų sričių politiką, įskaitant išorės veiksmus, taip pat paragino valstybes nares ir Komisiją, visų pirma pasitelkiant Eurostatą, toliau plėtoti statistiką ir rodiklius, suskirstytus pagal lytį, ir visapusiškai pasinaudoti visomis Europos lyčių  lygybės instituto jėgomis.

Statistika bei rodikliai yra labai svarbi priemonė plėtojant ETUC Moterų komiteto diskusiją dėl lyčių lygybės prioritetų. Jie skatina ETUC Moterų komitetą kurti, įgyvendinti, vykdyti, stebėti, vertinti, propaguoti ir telkti paramą politikai, kuria skatinama moterų pažanga.

ETUC Vykdomasis komitetas skyrė daug dėmesio Lyčių lygybės veiksmų programai 2012-2015 m., kurios pagrindiniai tikslai yra:

  • integruoti lyčių lygybės aspektą į visas ETUC politikos sritis;
  • pasiekti lygaus moterų ir vyrų darbo apmokėjimo;
  • panaikinti lyčių atstovavimo atotrūkį priimant sprendimus;
  • skatinti derinti darbą, šeimos įsipareigojimus ir asmeninį gyvenimą,
  • atkreipti dėmesį į namų ūkio darbuotojų išnaudojimą ir jų teises darbo vietoje.

Visą šį periodą (2012-2015 m.), įgyvendinant Lyčių lygybės veiksmų programą, įtemptai dirbo ir ETUC Moterų komitetas, kuriam vadovavo:

  • prezidentė France Sponem Perez (Prancūzija);
  • viceprezidentės Gloria Mills (JK) ir Ekaterina Yordanova (Bulgaria);
  • narės Fulya Pinar Özcan (Turkija), Joa Bergold (Švedija),  Rosanna Ruscito (Italija).

Daug dėmesio skirta lyčių lygybės klausimams, balansui, lygaus darbo apmokėjimui, streso darbe prevencijai, moterų darbo rinkoje problemoms, nesaugioms moterų, namų šeimininkių darbo sąlygoms, deramo darbo problemoms, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui ir, žinoma, kolektyvinių sutarčių svarbai lyčių lygybės klausimais, krizės įtakai moterų darbo užimtumui ES šalyse ir kt.

Daugelį pranešimų ETUC Moterų komitete pristatė Europos komisijos, Europos Lyčių lygybės instituto atstovai ir ETUC Moterų komiteto nariai bei ETUC darbuotojai.

Taip pat  EPSU Moterų komiteto posėdžiuose kiekvienos šalies, kuri kitą pusmetį pirmininkaus ES, atstovė pristatydavo planuojamus toje šalyje  bendrus su šalies vyriausybe  projektus, renginius, susitikimus.

Moterų komitetas nori pabrėžti tai, kas buvo priimta ir pasiekta pažanga ETUC Lyčių lygybės programoje, turi būti nuolatinės ir ilgalaikės nuostatos ir kad bus užtikrinta nuolatinė stebėsena, siekiant užtikrinti tvarią ir nuolatinę pažangą.

ETUC Moterų komitetas ragina, kad ETUC ir jos nariams lyčių lygybė taptų tikrove.

ETUC Moterų komiteto posėdyje 2014 spalio 30-31 buvo priimta  Deklaracija „Europos profesinių sąjungų konfederacija ir jos ateitis: Įgyvendinant moterų teisių atstovavimą sprendimų priėmime“ (ETUC MK deklaracija)

Visą ETUC Moterų komiteto medžiagą rasite: www.etuc.org

Irena Petraitienė

LPSK Moterų centro pirmininkė