Darbdaviai skatina tik pažadais

Net 56,4 proc. apk­laus­tų­jų tei­gia, kad jų įmo­nė­je dar­buo­to­jų ska­ti­ni­mo sis­te­mos nė­ra, 26,1 proc. tvir­ti­na ne­jau­čian­tys įmo­nė­je vei­kian­čios ska­ti­ni­mo sis­te­mos re­zul­ta­tų. Tik 8,5 proc. apk­laus­tų­jų sa­ko, kad įmo­nė­je yra rea­liai ska­ti­na­mi. To­kius duo­me­nis pa­tei­kė spe­cia­lis­tų pa­ieš­kos por­ta­las cvmar­ket.lt, apk­lau­sęs 234 įvai­rių ša­lies įmo­nių dar­buo­to­jus.


Kos­tas Za­la­to­ris, cvmar­ket.lt or­ga­ni­za­ci­jų psi­cho­lo­gas, pa­ste­bė­jo, kad įmo­nės se­no­sio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ar Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se sa­vo dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jai ski­ria dau­giau dė­me­sio dėl ten įsi­šak­ni­ju­sių tra­di­ci­jų. Pa­vyz­džiui, šio­se ša­ly­se įpras­ta dau­ge­lį par­ei­gy­bių griež­tai reg­la­men­tuo­ti įvai­rio­mis ins­truk­ci­jo­mis. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je par­ei­gy­bių ins­truk­ci­jos bū­na vei­kiau žo­di­nės, to­dėl esant ne­pa­lan­kiai eko­no­mi­nei pa­dė­čiai darb­da­viai lin­kę ne­si­lai­ky­ti sa­vo pa­ža­dų ar juos apei­ti, pra­šy­da­mi dar­buo­to­jų pa­lū­kė­ti ge­res­nių lai­kų.


„Į akis krin­ta tai, kad dau­ge­ly­je Lie­tu­vos kom­pa­ni­jų nė­ra net pri­va­lo­mų ap­ra­šų, ku­rie reg­la­men­tuo­tų darb­da­vio įsi­pa­rei­go­ji­mą dar­buo­to­jui ar at­virkš­čiai. Daž­niau­siai ma­no­ma, kad už­ten­ka vien dar­bo su­tar­ties, ku­rio­je ap­ra­šy­ta lai­ko truk­mė ir at­ly­gi­ni­mo dy­dis“, – pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas.


Kri­zė iš­gry­ni­no sistemas


„Sunk­me­tis pa­ti­kri­no įmo­nių svei­ka­tą, jų lanks­tu­mą, mo­ty­va­vi­mo sis­te­mų gy­vy­bin­gu­mą. O įmo­nė­se, ku­rio­se šių sis­te­mų ne­bu­vo, pra­si­dė­jo di­de­lė dar­buo­to­jų kai­ta. Bū­tent ji yra vie­nas po­žy­mių, kad įmo­nė­je dar­buo­to­jas pa­si­ge­do va­do­vo prie­žiū­ros, pa­lai­ky­mo – va­do­vas ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių pa­bend­rau­ti su žmo­gu­mi ir su­pras­ti, ko šiam rei­kia“, – sa­kė K.Za­la­to­ris.


Ma­na­ger.LT aka­de­mi­jos va­do­vės Jo­lan­tos Mi­leš­kie­nės tei­gi­mu, mo­ty­va­vi­mo sis­te­mos es­mė yra įtrauk­ti dar­buo­to­ją – pe­rei­ti nuo san­ty­kių „ką man įmo­nė duo­da?“ prie po­žiū­rio „ką mes dar ga­li­me pa­da­ry­ti ge­riau ir aug­ti?“ Tik taip mąs­tan­tys dar­buo­to­jai, kaip pa­brė­žė ji, su­tei­kia įmo­nei kon­ku­ren­ci­nio pra­na­šu­mo, už­ti­kri­na lo­ja­lius klien­tus ir pan.


„Vi­sa tai tie­sio­giai su­si­ję su įmo­nės pa­ja­mo­mis, au­gi­mu. Esu ma­čiu­si re­zul­ta­tus vie­no ty­ri­mo, ku­ria­me tei­gia­ma, jog įmo­nių su įsi­trau­ku­siais dar­buo­to­jais au­gi­mo tem­pas 2,6 kar­to di­des­nis nei įmo­nių, ku­rio­se dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mo ly­gis že­mas. Be to, jų pro­duk­ty­vu­mas di­des­nis 18 proc., pel­nin­gu­mas – 12 pro­cen­tų“, – var­di­jo pa­šne­ko­vė.


Ga­li pa­da­ry­ti ir žalos


Bū­dų mo­ty­vuo­ti dar­buo­to­jus aps­tu: ša­lia pi­ni­gi­nių prie­dų už pa­siek­tus re­zul­ta­tus Lie­tu­vo­je po­pu­lia­ru pri­pa­žin­ti dar­buo­to­jų pa­sie­ki­mus vie­šai, per­duo­ti at­sa­ko­my­bę spręs­ti svar­bius už­da­vi­nius, skir­ti leng­va­tas ir pri­vi­le­gi­jas už nuo­pel­nus įmo­nei ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, svei­kin­ti dar­buo­to­jus as­me­ni­nių šven­čių pro­ga ir pan. Ta­čiau efek­ty­viau­sio mo­de­lio kiek­vie­na įmo­nė tu­ri ieš­ko­ti in­di­vi­dua­liai. Be to, pa­ste­bi­ma, kad vi­sos ska­ti­ni­mo prie­mo­nės po ke­le­rių me­tų tam­pa ne­efek­ty­vios ir ne­re­tai ten­ka grįž­ti prie se­niai pa­mirš­tų sis­te­mų.


J.Mi­leš­kie­nės ma­ny­mu, vi­si mo­ty­va­vi­mo bū­dai yra ge­ri, ta­čiau jų efek­ty­vu­mas pri­klau­so nuo kon­teks­to ir to, kaip jie nau­do­ja­mi bei pri­ima­mi pa­čių dar­buo­to­jų. Be to, ne ma­žiau svar­bus nuo­šir­dus tie­sio­gi­nių va­do­vų ry­šys su dar­buo­to­jais. „Bend­rau­da­ma su dar­bą kei­čian­čiais žmo­nė­mis daž­nai iš­girs­tu, kad jiems iš tie­sio­gi­nio va­do­vo la­bai trū­ko grįž­ta­mo­jo ry­šio apie jų dar­bą, t. y. ką jie da­rė ge­rai ir ką ga­lė­tų pa­to­bu­lin­ti“, – pa­aiš­ki­no ji.


Pa­sta­ruo­ju me­tu, kaip pa­ste­bė­jo K.Za­la­to­ris, darb­da­vius po­pu­lia­ru ra­gin­ti ne­pa­mirš­ti ne­ma­te­ria­li­nių ska­ti­ni­mo for­mų. Ta­čiau dėl na­tū­ra­lių fi­nan­si­nių po­rei­kių skaid­ri fi­nan­si­nė ska­ti­ni­mo sis­te­ma yra mo­ty­va­ci­jos pa­grin­das. To­dėl la­bai efek­ty­vu kas ket­vir­tį, pus­me­tį ar bent kar­tą per me­tus tarp dar­buo­to­jo ir darb­da­vio pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį, nu­ro­dan­čią, ko­kio pa­pil­do­mo at­ly­gi­ni­mo – pre­mi­jos – dar­buo­to­jas ga­li ti­kė­tis už tam ti­krus re­zul­ta­tus.


Tuo me­tu bend­ro­vės „E­ko­no­mi­nės kon­sul­ta­ci­jos ir ty­ri­mai” di­rek­to­rius Gin­tas Umb­ra­sas įspė­jo, kad ne­išg­ry­nin­ta fi­nan­si­nė mo­ty­va­vi­mo sis­te­ma grei­čiau su­ke­lia dar­buo­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, nei at­ne­ša nau­dos. „Lie­tu­vo­je daž­niau­siai no­ri­ma ska­ti­ni­mo sis­te­mą „pri­riš­ti“ prie pa­siek­tų re­zul­ta­tų, ir tai dau­ge­liu at­ve­jų da­ro­ma ties­mu­kai. Tai kar­tais su­ku­ria vi­di­nę kon­ku­ren­ci­ją, dar­buo­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir ne­tei­sy­bės jaus­mą. Vi­so to pa­sek­mė – žmo­nės tam­pa ne­lo­ja­lūs įmo­nei ir net vi­sai ša­liai“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.


Ap­leis­ta sritis


J.Mi­leš­kie­nė pa­ti­ki­no, kad sa­vo dar­buo­to­jus mo­ty­vuo­ja tiek di­de­lės, tiek ma­žes­nės įmo­nės – tie­siog di­de­lėms įmo­nėms la­biau įpras­ta kur­ti ir dieg­ti mo­ty­va­vi­mo sis­te­mas, ku­rios įtvir­ti­na­mos kaip for­ma­li per­so­na­lo po­li­ti­kos da­lis. “Lie­tu­vo­je įmo­nių va­do­vai vis la­biau to­bu­lė­ja ir at­krei­pia dė­me­sį į dar­buo­to­jų mo­ty­va­vi­mo svar­bą. Ir su­dė­tin­ges­nė si­tua­ci­ja dar­bo rin­ko­je vis la­biau spau­džia va­do­vus rū­pin­tis dar­buo­to­jų ska­ti­ni­mu. Ti­krai ne už kal­nų lai­kas, kai vis dau­giau darb­da­vių aiš­kiai su­voks, kad jiems la­biau rei­kia dar­buo­to­jų nei šiems – ku­rios nors įmo­nės“, – sa­kė ji.


Tuo tar­pu K.Za­la­to­ris pa­ste­bė­jo, kad ska­ti­ni­mo sis­te­mos daž­niau­siai tai­ko­mos už­sie­nio ka­pi­ta­lo kom­pa­ni­jo­se, nes jos pri­va­lo už­sie­nio ša­lių tra­di­ci­jas per­kel­ti į lie­tu­viš­ką erd­vę. Ge­ri ke­ti­ni­mai taip pat pa­ste­bi­mi stam­bio­se Lie­tu­vos kom­pa­ni­jo­se, ku­rio­se dir­ba ne vie­nas šim­tas žmo­nių. Tie­sa, pra­si­dė­jus su­nkme­čiui mo­ty­va­vi­mo sis­te­mos jo­se il­gai­niui bu­vo ap­leis­tos. O štai ma­žo­sio­se įmo­nė­se, ku­rioms daž­niau­siai va­do­vau­ja vie­nas di­rek­to­rius, mo­ty­va­vi­mo sis­te­ma daž­niau iš­reikš­ta žo­džiu ir ga­li kis­ti pa­gal va­do­vo nuo­tai­ką ir užim­tu­mą.


Ar jū­sų dar­bo­vie­tė­je vei­kia mo­ty­va­vi­mo/s­ka­ti­ni­mo sis­te­ma?
Atsakymas


Res­pon­den­tų da­lis, proc.


Ne, to­kios pas mus nėra


56,4


Taip, ta­čiau jos vei­ki­mo nejaučiu


26,1


Taip, jau­čiu jos veikimą


8,5


Ne­ži­nau, ar to­kia yra


9,0


 


Lina MRAZAUSKAITĖ


Šal­ti­nis: cvmar­ket.lt