Lietuvos švietimo profesinė sąjunga europoje atstovaus lietuvai ateinančius ketverius metus

Lietuvos švietimo  profesinei sąjungai   konferencijoje atstovavo Vilniaus m. susivienijimo pirmininkė Rūta Osipavičiūtė ir LŠPS tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė.


Ši konferencija vyko pirmoji po to, kai įvykdžius reorganizaciją ETUCE tapo nauja Europos regiono Švietimo Internacionalo (Education International (EI) struktūra.  Nors pavadinimas išliko toks pat – ETUCE, dabar ši organizacija apima ne tik Europos sąjungą (ES), bet ir visą Europos kontinentą – jungia visas Europos švietimo profesines sąjungas – EI/ETUCE nares iš 44 Europos šalių.


Konferencijos atidaryme ETUCE direktorius Martinas Romeris akcentavo, kad konferencijos tema yra labai aktuali, nes finansavimas švietimui Europoje nuolat mažinamas, mokestis už aukštąjį mokslą auga greičiau nei žmonės gali suspėti prie jo prisitaikyti. M. Romeris negailėjo kritikos ir Europos šalių vyriausybėms: “Oficiali Europos Sąjungos politika yra investicijos į švietimą, – kodėl tai nepasireiškia taikant atitinkamas politines iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu?” Taigi šiuo sunkiu metu švietimo profesinės sąjungos turi imtis ryžtingų veiksmų gindamos viešąjį švietimo sektorių, siekdamos užtikrinti jo tinkamą finansavimą. Nuo 2010 metų vidurio streikai  vyko net 18-oje ES šalIų.


Konferencijos dalyviai aptarė ir priėmė keletą svarbių grėsmingą situaciją ir problemas įvairiose regionuose apibendrinančių rezoliucijų, skatinančių Europos šalių vyriausybes ir švietimo darbuotojų profsąjungas plėtoti socialinį dialogą ir  nepriimti politinių sprendimų, galinčių neigiamai paveikti švietimą ir mokymą Europoje.


Rezoliucijoje dėl finansų ir ekonominės krizės atkreiptas dėmesys į tai, kad  nacionalinių vyriausybių politikos formuotojai turi pripažinti savo moralinę pareigą rasti išeitį iš krizės, daugiau investuoti į švietimą. Be to, atskirų šalių vyriausybės privalo nedelsdamos nutraukti defliacijos politiką, sustabdyti darbo užmokesčio mažinimą nustoti šią priemonę naudoti valstybės finansams reguliuoti.


Rezoliucijoje dėl mokytojo profesijos pabrėžiama, kad švietimas yra žmogaus teisė ir viešoji gėrybė, todėl aukštai vertinama mokytojo profesija yra būtina sąlyga, siekiant suteikti  kokybišką švietimą visiems. Mokytojų kvalifikacija, nuolatinis kompetencijų tobulinimas yra pagrindiniai kokybės užtikrinimo veiksniai.


Rezoliucijoje dėl privatizavimo akcentuojama, kad švietimas turėtų būti laikomas viena iš svarbiausių visuomenės paslaugų, skatinančių socialinę sanglaudą, lygybę ir lygias galimybes. Švietime negali būti taikomi rinkos dėsniai.


Budapešto konferencijoje buvo pristatytos ir vieningai priimtos keturios direktyvos strateginiais klausimais: dėl profesinio streso, dėl ankstyvojo ugdymo, dėl lyderystės mokykloje ir dėl profesinio mokymo.


Pastarąją direktyvą – dėl profesinio mokymo –  konferencijos delegatams pristatė ir į jų klausimus atsakė LŠPS tarptautinė sekretorė T.Babrauskienė, kuri visus metus  aktyviai dalyvavo tarptautinėje dešimties ekspertų darbo grupėje.


Konferencijos dalyviai taip pat apsvarstė Europos dilemą, kaip išsivaduoti iš krizės: ar siekti tvirtesnės integracijos nacionalinio suvereniteto sąskaita, pasidalinti naštą solidariai su kitomis tautomis, ar atsisakyti europinio projekto, įskaitant ekonominės ir pinigų sąjungos? Koks tada būtų profesinės sąjungos vaidmuo?


Atsižvelgdamas į tai, EI generalinis sekretorius Fredas van Leeuwenas pasakė: “Ekonominė krizė Europoje kelia socialinę krizę ir demokratinio teisingumo krizę. Švietimo profesinės sąjungos, kaip demokratinės institucijos, yra tinkamiausios skatinti ir atkurti demokratines vertybes visuomenėje. “


Bernadette Segol, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (European Trade Union Confederation (ETUC) generalinė sekretorė, akcentavo būtinybę skleisti aiškią bendrą profesinių sąjungų judėjimo solidarumo žinią dėl socialinės situacijos Europoje: „Tam, kad tai pavyktų padaryti, naują socialinę sutartis turi būti įgyvendinta remiantis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijomis ir ES pagrindinių teisių chartija.“


ETUCE delegatai išrinko organizacijos vadovus: prezidentą ir šešis viceprezidentus bei visų Europos šalių atstovus į ETUCE komitetą, kuris priima strateginius organizacijos veiklos sprendimus. Lietuvai atstovauti keturių metų laikotarpiui išrinkta LŠPS tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė.


Pagal naujus ETUCE įstatus tokia ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kur organizacijos nariai nustato ETUCE politiką ir sprendžia svarbius vyriausybėms ir švietimo profesinių sąjungų organizacijoms Europoje klausimus, vyks kas ketveri metai.


Ši konferencija suteikė galimybę Europos švietimo profesinių sąjungų atstovams susitikti, aptarti aktualiausias problemas, sustiprinti regioninį profsąjungų solidarumą bei tarpusavio bendradarbiavimą, švietimo darbuotojų visoje Europoje ryšius.


 


 


Rūta Osipavičiūtė


Vilniaus švietimo profesinių sąjungų susivienijimo


pirmininkė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!