Profsąjungos žengia į priekį

Tiks­las – bū­ti įvy­kių sū­ku­ry­je


Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tams at­si­skai­čiu­si Rad­vi­liš­kio re­gio­no pro­fe­si­nių są­jun­gų cent­ro, vie­ni­jan­čio 16 pro­fe­si­nių są­jun­gų, pir­mi­nin­kė Ger­mi­na Mar­gai­tie­nė pa­brė­žė, jog pro­fsą­jun­gi­nė veik­la ra­jo­ne to­bu­lė­ja ir yra ver­ti­na­ma, at­si­ran­da nau­jų pro­fe­si­nių or­ga­ni­za­ci­jų.


Anot G. Mar­gai­tie­nės, la­bai svar­bu da­ly­vau­ti so­cia­li­nia­me dia­lo­ge, kad bū­tų ga­li­ma spręs­ti ak­tua­liau­sias pro­ble­mas ir bū­ti svar­biau­sių įvy­kių sū­ku­ry­je. Kad pro­fsą­jun­gos žen­gia į prie­kį, pa­sak pir­mi­nin­kės, ro­do ir tai, jog prieš še­še­rius me­tus ra­jo­ne įkur­ta dvi­ša­lė ta­ry­ba jau išau­go į tri­ša­lę, ku­rią su­da­ro darb­da­vių, sa­vi­val­dos ir pro­fsą­jun­gų at­sto­vai.


Vie­nas iš pro­fsą­jun­gų tiks­lų – pa­siek­ti, kad bū­tų pa­si­ra­šo­mos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys. Jas tu­ri dar ne vi­sų įmo­nių bei įstai­gų ko­lek­ty­vai. Šio­je sri­ty­je, ko ge­ro, dau­giau­sia bus pa­žen­gu­sios ra­jo­no ge­le­žin­ke­lio or­ga­ni­za­ci­jos, jau nuo se­no tu­rin­čios ir stip­rias pro­fsą­jun­gas, ir nuo­lat to­bu­li­na­mas ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis.


„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­li­nin­kų pro­fsą­jun­gų fe­de­ra­ci­ja vie­ni­ja apie 4,5 tūks­tan­čio ge­le­žin­ke­li­nin­kų. Tai – dau­giau ne­gu pu­sė vi­sų dar­buo­to­jų. Lin­kiu, kad to­kį ly­gį pa­siek­tų ir ša­lies Pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­ja. Tai la­bai svar­bu, nes nė­ra pa­sau­ly­je ki­tos sis­te­mos, ku­ri ap­gin­tų sa­vo dar­buo­to­ją – tik pro­fsą­jun­gos“, – sa­kė Vy­tau­tas Ra­si­ma­vi­čius, Rad­vi­liš­kio re­gio­no sto­čių sky­riaus Rad­vi­liš­kio sto­ties pro­fsą­jun­gos pir­mi­nin­kas.


Kad pa­sta­rą­ja pro­fe­si­ne or­ga­ni­za­ci­ja žmo­nės pa­si­ti­ki, ro­do ir tas fak­tas, kad šie­met ši pro­fe­si­nė są­jun­ga bu­vo tarp ra­jo­no ly­de­rių, ku­riems per­ves­ta dau­giau­sia lė­šų iš su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (iki 2 pro­cen­tų).


 


„Prof­są­jun­goms tu­ri rū­pė­ti žmo­nių pro­ble­mos“


Kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­ky­ta ir kri­ti­nių pa­sta­bų. Apie spra­gas švie­ti­mo sis­te­mo­je kal­bė­jo pro­fsą­jun­gie­tė An­ge­lė Amb­ra­zie­nė. Pa­sak pe­da­go­gės, yra švie­ti­mo įstai­gų, ku­rios ne­no­ri į dar­bą priim­ti aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų, nes jam rei­kės mo­kė­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. Jau­ni spe­cia­lis­tai esą ga­li gau­ti dar­bo tik ta­da, jei su­tin­ka dirb­ti už var­ga­ną at­ly­gi­ni­mą.


Pa­sak A. Amb­ra­zie­nės, pro­fsa­jun­goms tu­rė­tų rū­pė­ti vi­sos šios ir dau­ge­lis ki­tų pro­ble­mų.


Bė­da pe­da­go­gė pa­va­di­no ir tai, kad pro­fe­si­nių są­jun­gų ša­ly­je yra ne vie­na, tarp jų ir at­sto­vau­jan­čių pe­da­go­gams. „Ku­rios pro­fsą­jun­gos lo­zun­gais mums ti­kė­ti?“, – re­to­riš­kai klau­sė mo­ky­to­ja. Pa­sak jos, ir pro­fsą­jun­gų na­riai ne vi­sa­da su­lau­kia rei­ka­lin­gos pa­gal­bos. Kad ir to­kiu at­ve­ju, kai bu­vo iš dar­bo at­leis­ti strei­ke da­ly­va­vę mo­ky­to­jai.


Kad pro­fsą­jun­goms rei­kia vie­ny­tis ir bū­ti vie­nin­goms, pri­ta­rė ir vieš­nia iš Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos Sta­sė Bal­čiū­nie­nė. O tam esą rei­kia tu­rė­ti stip­rių ju­ris­tų, įvai­rių sri­čių eks­per­tų, ga­lin­čių gin­ti dar­buo­to­jų tei­ses.


Kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo iš­rink­ta nau­ja va­do­vy­bė. Vie­toj pir­mi­nin­kės po­stą ap­si­spren­du­sios pa­lik­ti G. Mar­gai­tie­nės bu­vo iš­rink­ta nau­ja pir­mi­nin­kė. Ja ta­po ak­ty­vi ra­jo­no pro­fsą­jun­gų da­ly­vė Le­na Skrip­tie­nė.


 


 


Laima AGANAUSKIENĖ

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!