Pritarta lr darbo kodekso pakeitimams, dėl kurių susitarta trišalėje taryboje

Siekiant apsaugoti darbuotojus pritarta, kad verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęsiami tokiomis pat sąlygomis, papildant nuostatas dėl darbuotojų informavimo.


 


Siūloma nustatyti, kad į pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą (nenumatant papildomo reikalavimo, jog dar turi būti konkursų nuostatuose nustatytais atvejais), iki konkurso asmuo gali būti priimamas pagal terminuotą darbo sutartį, bet ne ilgiau nei vieneriems metams. Tai padidins galimybes darbuotojams įsidarbinti laikinai ir įgyti reikiamą kvalifikaciją.


 


Atsisakoma patarnavimo sutarčių. Pažymėtina, kad darbas gali būti organizuojamas įvairiomis formomis – darbo, civilinės, viešosios teisės normų nustatyta tvarka. Siekiant teisinės sistemos supaprastinimo ir aiškumo, siūloma atsisakyti nuostatų, reglamentuojančių patarnavimo darbus ir atskiros patarnavimo sutarčių formos. Patarnavimo darbai galės būti atliekami kaip individuali veikla arba, esant šalių susitarimui, bus galima sudaryti darbo sutartį.


 


Daug diskusijų sukėlė pasiūlymas nustatyti piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetes atostogas išmokėjimą ne daugiau kaip už trejus metus. Tačiau darbdavių ir darbuotojų atstovai šiam pasiūlymui pritarė, nes abi šalys turi būti suinteresuotos panaudoti atostogas laiku. Tikėtina, kad ribojimas mokėti pinigines kompensacijas už nepanaudotas kasmetes atostogas ne daugiau kaip už trejus metus, labiau motyvuos darbuotojus naudotis poilsio laiku ir leis įgyvendinti kasmečių atostogų tikslą – darbuotojui pailsėti ir susigrąžinti darbingumą.


 


Darbo tvarkos taisyklėmis galima bus nustatyti, kad darbo grafikai skelbiami ne prieš 14 dienų, o prieš savaitę.


 


Nustatyta, kad įstatymo pataisos įsigalios nuo gruodžio 1 d., o pereinamasis laikotarpis, iki kada darbuotojai turi teisę išnaudoti iki šio įstatymo sukauptas atostogas, nustatomas iki 2015 metų gruodžio 1 dienos.


 


Įstatymą dar turi pasirašyti LR Prezidentė.


Įstatymo projektą rasite čia:


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435199


Įstatymo 7 ir 13 straipsnio redakcija pataisyta pagal Socialinių reikalų ir darbo komiteto pastabas:


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435199


 


 


parengta pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


bei LPSK teisininkės Jolantos Cinaitienės pateiktą informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!