Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir lšdps žemaitijos susivienijimas rengia mitingą „profsąjungos – prieš švietimo saulėlydį“

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir


LŠDPS Žemaitijos susivienijimo


mitingo „Profsąjungos – prieš švietimo saulėlydį“


reikalavimai


 


2012 m. rugsėjo 14 d.


Vilnius


 


Mes, 2012 m. RUGSĖJO 14 d. susirinkę į mitingą prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos, dar kartą reiškiame nepritarimą švietimo ir mokslo ministro


Gintaro Steponavičiaus ir jo komandos ketverius metus vykdytai švietimo politikai bei taikytiems veiklos metodams:


– nepritariame įsigalėjusiai praktikai priiminėti svarbius sprendimus, nesitariant su mokytojais ir jų atstovais, o tik informuojant apie juos;


– nepritariame pseudoliberalizmo principų, vis labiau mažinančių mokytojų ekonominį-socialinį saugumą, taikymui švietime;


– nepritariame neskaidriam ir neefektyviam švietimo lėšų naudojimui įvairiems projektams, kurių nauda švietimui abejotina;


– nepritariame veidmainiškam išsisukinėjimui ir nenorui spręsti mokytojų darbo krūvio, išankstinio mokytojų išėjimo į pensiją, mažėjančių


darbo vietų ir kitų vis gilėjančių problemų;


– nepritariame nerezultatyvioms viešųjų ryšių akcijoms, kurios dažnai pakeičia svarbių švietimo problemų sprendimą;


– nepritariame ciniškiems bandymams kiršinti ir manipuliuoti profesinėmis sąjungomis bei melo ir prasimanymų apie darbuotojų atstovus platinimui.


 


Mes, mitingo dalyviai, didžiausių ir įtakingiausių Lietuvos švietimo profesinių organizacijų – LŠPS ir Žemaitijos regiono – atstovai, ne tik reiškiame savo


nepritarimą, bet, vis dar tikėdami vėl į rinkimus einančio bei savo siekį tarnauti Lietuvos valstybei deklaruojančio Gintaro Steponavičiaus politiniu padorumu,


reikalaujame nuosekliai įgyvendinti 2012 m. vasario 21 d. įspėjamojo streiko metu pateiktus reikalavimus:


1. Koreguoti arba iš esmės keisti dabartinę švietimo įstaigų finansavimo tvarką (mokinio krepšelio metodiką), nes ji šiuo metu neatlieka savo


pagrindinės funkcijos – efektyviai naudojant švietimui skirtas lėšas, gerinti ugdymo kokybę.


2. Koreguoti mokytojų darbo apmokėjimo tvarką ir nustatyti 18 kontaktinių valandų pedagoginę normą.


3. Be svarstymo su švietimo darbuotojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis ir be jų pritarimo netvirtinti nė vieno naujai priimtos


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos nuostatas įgyvendinančio teisės akto.


4. Visų teisės aktų, susijusių su mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų socialinės – ekonominės padėties pokyčiais, projektus derinti su


švietimo profesinių sąjungų atstovais LR Trišalės tarybos švietimo komitete, o juos priimti tik gavus darbuotojų atstovų pritarimą.


  


Mitingo dalyvių vardu:


Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius


LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Eugenijus Jesinas


 


 


Šaltinis:


www.svietimoprofsajunga.lt