Susitarimo su švietimo ir mokslo ministerija nėra – profesinė sąjunga spręs dėl streiko

Atsakyme teigiama, kad Švietimo ir mokslo ministerija „nėra laikoma darbdaviu ar jo atstovu mokytojų, dirbančių savivaldybių biudžetinėse įstaigose, atžvilgiu ir (…) nėra kolektyvinio darbo ginčo šalis“ ir todėl negalinti vykdyti darbdavių ir jų atstovų įsipareigojimų, numatytų LR Darbo kodekse. Vietoj realių derybų ministerija eilinį kartą siūlo kurti dar vieną, neturinčią aiškaus teisinio reglamentavimo bei įgaliojimų, darbo grupę. Profesinė sąjunga tokį ministro atsakymą vertina, kaip atsisakymą vesti kolektyvines derybas bei ieškoti kompromiso, bandant pasislėpti teisinių neaiškumų džiunglėse. Kartu ministro pozicija pažeidžia LR Darbo kodekse numatytą kolektyvinių derybų laisvės principą, siekiant suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus. Kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių sudarymo laisvės yra pamatinės ir nekvestionuojamos visų darbuotojų teisės, kurias pripažįsta ne tik nacionaliniai, bet ir tarptautiniai teisės aktai.


Remiantis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencija Nr.154 „Dėl kolektyvinių derybų skatinimo“, kolektyvinių derybų galimybės turi būti suteikiamos visoms darbuotojų grupėms tose veiklos srityse, kuriose yra taikytina ši Konvencija, o taip pat, kad kolektyvinėms deryboms negali kliudyti procedūros taisyklių nebuvimas arba tokių taisyklių neadekvatumas ar netinkamumas. Remiantis TDO konvencija, darbdaviui konkretaus ginčo atveju turėtų atstovauti subjektas, kuris yra kompetentingas priimti atitinkamus sprendimus. Būtent Švietimo ir mokslo ministras nustato mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio, specialybės įgyjimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sąlygas bei kitas švietimo darbuotojams svarbias darbo, socialines ir ekonomines sąlygas. Jei ŠMM nėra laikoma darbdaviu ar jo atstovu, tačiau priima vienašališkus sprendimus dėl minėtų klausimų, ji pažeidžia darbuotojų ir jų atstovų teises į kolektyvines derybas.


Tuo tarpu, tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.98 „Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo“, Europos socialinė chartija bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnis numato, kad visi darbuotojai ir jų atstovai turi teisę į kolektyvines derybas, kurioms nepavykus, atsiranda teisė darbuotojams į kolektyvinį ginčą ir streiką. Švietimo ir mokslo ministerija teigia, kad ji, „kaip vykdomosios valdžios institucija dalyvauja socialinėje partnerystėje siekdama suderinti darbuotojų, darbdavių ir vykdomosios valdžios ekonominius, socialinius ir darbo interesus“, tačiau jos atsainus elgesys mokytojų atstovų atžvilgiu, biurokratinis atsirašinėjimas į jų reikalavimus, rodo nenorą ieškoti kompromisų ir spręsti ginčus dialogo keliu.


LŠPS yra įsitikinusi, jei švietimo sektoriuje nėra aiškiai reglamentuota, kas yra darbdavių organizacija, tai, remiantis minėta TDO konvencija Nr.154, Švietimo ir mokslo ministerija pagal savo kompetenciją privalo prisiimti Darbo kodekse nustatytas darbdavių organizacijos teises ir pareigas, nes valstybės institucijos privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą.


Atsižvelgdama į šiuos argumentus ir vertindama Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymą, kaip nenorą vesti kolektyvines derybas ir susitarti, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga vasario 9 dieną vyksiančiame neeiliniame suvažiavime siūlys priimti sprendimą organizuoti švietimo šakos streiką. Streikas bus rengiamas su LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!