Lpsk kauno regiono centro tarybos posėdis

Regiono centro tarybos posėdžio metu aptarti šie klausimai: Kauno miesto savivaldybės viešojo transporto finansavimas (pranešėjas Bronius Bučelis), Kauno mokyklų tinklo pertvarka, (pranešėja Aušra Papirtienė), Kauno miesto trišalės tarybos darbas (pranešėjas Ramūnas Narbutas), LPSK narystė per regioną, nario mokesčio pasiskirstymas (pranešėjas Artūras Černiauskas), regiono atstovo į LR Trišalę tarybą rinkimas 2012 metams, delegacijos  į Norvegiją balandžio 29 – gegužės 4 dienomis klausimas, Innovation Norway parama Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimas (pranešėja J.Jančauskienė).


 


Kauno miesto savivaldybės viešojo transporto finansavimo klausimą aptarė UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, jis paminėjo, kad viešojo transporto finansavimas nepakankamas ir dėl kreditinių skolų bus mažinami autobusų ir troleibusų maršrutai Kauno mieste. Nukentės miesto keleiviai, kurie naudojasi viešoju transportu. Be to, 10 mln. sumažinus savivaldybės biudžetą, viešojo transporto bendrovės bus reorganizuotos, o bendrovės administracija privalės atleisti vairuotojus ir mažinti ir atlyginimus. Profesinės sąjungos pirmininkas siūlė artimiausiu laiku susitikti su Kauno miesto meru, aptarti finansinę situaciją viešojo transporto įmonėse. Svarstant 2012 metų Kauno miesto savivaldybės biudžetą, rasti galimybę skirti viešajam transportui finansuoti 64 mln. litų, t.y. 2011 metų numatyto lygio. Sudaryti priemonių planą, kuriame būtų numatyta, per kiek laiko ketvirčiais, Kauno miesto savivaldybė įsipareigotų vežėjams padengti kreditorinius įsiskolinimus. Be to, jei Kauno miesto savivaldybė neatsižvelgs į minėtą viešojo transporto finansavimo klausimą, svarstyti jį artimiausio Kauno miesto savivaldybės Trišalės komisijos posėdžio metu.


Vyko diskusijos bei LPSK Kauno regioninio centro tarybos narių pasisakymai dėl pakankamo viešojo transporto finansavimo ir kreditinių įsiskolinimų padengimo. LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas teigė, kad Kauno miesto savivaldybė turi užtikrinti pakankamą finansavimą viešojo transporto įmonėms, kad nenukentėtų miesto keleivių interesai.


Nutarta: Kreipti į merą Andrių Kupčinską kad nebūtų mažinamas biudžetas viešajam transportui.   Paklausti per kurį laikotarpį planuojama išmokėti įsiskolinimus. Klausimą siūlyti svarstyti Kauno miesto trišalėje taryboje. Prašome užtikrinti neprastesnes sąlygas darbuotojams nuvykti į darbą ir grysti namo. Esant reikalui svarstant biudžetą organizuoti piketą prie savivaldybės.


Antra klausimą pristatė LPSK pirmininko pavaduotoja Aušra Papirtienė, kuri paminėjo, kad Kauno miesto savivaldybė tarybos posėdyje 2012 01 27 priėmė bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  2012–2015 metų bendrojo planą, kuriame numatė reorganizuoti ir pertvarkyti 12-ka bendrojo ugdymo mokyklų steigimą, reorganizavimą, likvidavimą pertvarkant jas į pagrindines mokyklas neatsižvelgiant į bendruomenių siūlymus. Priėmus sprendimą dėl mokyklų petvarkymų daugelis dirbančiųjų mokytojų bus atleistos iš darbo ir bus panaikintos mokymo įstaigos. Matomai Lietuvos profesinių sąjungų švietimo profsąjungos išnaudos visas teisines galimybes ir skųs Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą teismine tvarka.


Nutarta išrinkti ir paprašyti Kauno miesto savivaldybės pateikti dokumentus ar buvo kreiptasi į ministerija, ar buvo gautas atsakymas, kodėl buvo svarstoma nesulaukus Švietimo ministerijos atsakymo.Esant reikalui imtis ir kitų teisinių priemonių.


Trečiu klausimu svarstyta: Dėl profesinių sąjungų atstovu Kauno miesto trišalėje taryboje. Bronius B.Bučelis siūlė kad ketvirtas atstovas nuo profesinių sąjungų Kauno miesto trišalėje taryboje  būtų biudžetinio sektoriaus atstovas Kauno švietimo darbuotojų profesinių sajungu susivienijimo pirmininkė Aušra Papirtienė.


Nutarta su profesinių sąjungų atstovais, Kauno miesto trišalėje taryboje aptarti ketvirto atstovo nuo profesinių sąjungų statusą, pasiūlant neasocijuotoms profesinėms sąjungoms deleguoti atstovą, jiems neapsisprendus  tartis, kad LPSK Kauno regiono centras deleguotų antrą atstovą.


 


LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, pasiūlė LPSK narystės per regioną nario mokestį padidinti 4 centais.


Formuojant LPSK biudžetą atsisakyti lėšų skyrimo LPSK moterų centrui ir asociacijai „LPSK Jaunimas“, o renginiams ir seminarams organizacijos pačios ieško tikslinių lėšų.


Gegužės 1 dienos minėjimui, paliekamas tikslinis finansavimas, LPSK tarybos posėdyje parengus veiklos programas. 2012 m. gegužės 1-ąją sukanka 10 metų, kaip įkurta LPSK, svarstomos paminėjimo idėjos.


LPSK pirmininkas pristatė situaciją, kai profesinės sąjungos dėl įvairių priežasčių negali ar nenori eiti į šaką, tokiu atveju, priklausant tik regiono organizacijai turėtų mokėti ne mažiau kaip 50% surenkamo nario mokesčio (bet ne mažiau kaip 1% nuo MMA), regionas LPSK mokėtų dvigubą nario mokestį už kiekvieną narį.


Nutarta: Pritarti nario mokesčio didinimui nuo 0,21 iki 0,25 Lt ir profesinės sąjungos narystei LPSK per regioną, mokant ne mažiau kaip 50% surenkamo mokesčio bei dvigubą nario mokestį nuo LPSK nario.


Be to, LPSK Kauno regiono centro taryba bendru sutarimu pritarė Ramūno Narbuto kandidatūrai į LR trišalę tarybą nuo regionų.


 


Į Norvegiją balandžio 29 – gegužės 4 dienomis nutarta deleguoti Danutę Jakutaviče, Stanislovą Tamošaitį ir  Ramūną Narbutą.


 


Posėdyje nutarta rengti projektą, kurio tikslas – Trišalės tarybos įkūrimas Kauno rajone, sudarant jungtinės veiklos sutartį su suinteresuotomis profesinėmis sąjungomis – kurti Kauno regiono profesinių sąjungų darbo inspekciją, kurios tikslas būtų deramo darbo protegavimas, atstovavimas darbuotojams sprendžiant darbo ginčus trišalėje komisijoje prie Valstybinės darbo inspekcijos.


 


LPSK Kauno regiono centro taryba svarstė darbo sąlygų, esant minusinei temperatūrai, klausimą metalo įmonėse. Pasiūlyta apsvarstyti darbo sąlygų blogėjimą įmonėse, Kauno regiono centro pirmininkui Ramūnui Narbutui susitinkant su Mecal Nemunas ir profesinės sąjungos komiteto posėdyje aptarti  susidariusią problemą su įmonės direktoriumi. 


 


Posėdyje dalyvavo: Lietuvos profesinių sąjungų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas, pirmininko pavaduotojai: Zigmas Jančauskas, Aušra Papirtienė, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, UAB „Stubras“ profesinės sąjungos pirmininkas Rytis Deltuvas, Dubravos EMMU profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Vitkevičius, UAB „Mechel Nemunas“ profesinės sąjungos pirmininkė Sigutė Prekevičienė, AB „Kraft Foods Lietuva“ profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Balčiūnienė.


 
 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


LPSK Kauno regiono centro


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!