Mėnuo: 2011 birželio

Profesinės sąjungos piketavo dėl minimalios algos didinimo

Pro­fe­si­nės są­jun­gos ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­ja mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos di­di­ni­mo ati­dė­lio­ji­mui, to­dėl tę­sia pro­tes­to ak­ci­jas vi­so­je ša­ly­je. Pra­ėju­sią sa­vai­tę prof­są­jun­gie­čiai pi­ke­tus su­ren­gė ir Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Rad­vi­liš­ky­je, Ute­no­je, […]

Surengti profesinių sąjungų piketai regionuose

2011m. birželio 2d. Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro sprendimu, „Dėl MMA didinimo ir smulkiųjų verslininkų bei LR Vyriausybės politikos darbuotojų atžvilgiu“, vyks piketai Lietuvos miestuose: […]

Kas motyvuoja darbuotojus?

Ar darnią ir efektyviai dirbančią komandą galima suburti tik tuomet, kai joje dirba motyvuoti darbuotojai? Ar tikrai kolektyvo motyvacija – tai vienas iš veiksnių, galinčių […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!