Paskelbtas nutarimas dėl nsdi nuostatų

Leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 90 paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1115 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4773): http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378843


 


 


LDB informacija


www.ldb.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!