Naujoji strategija – europa 2020

Strategijoje iškelti trys vienas kitą papildantys prioritetai:


–         Pažangus augimas: žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas.


–         Tvarus augimas: tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir  konkurencingesnio ūkio skatinimas.


–         Integracinis augimas: didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas.


Europos Komisija užsibrėžė pasiekti penkis tikslus:


·        75 proc. 20-64 metų amžiaus žmonių turėtų dirbti;


·        3 proc. Europos Sąjungos BVP turėtų būti investuojami į MTTP;


·        Turėtų būti įgyvendinti „20/20/20“ klimato ir energetikos tikslai;


·        Mokyklos nebaigusių asmenų dalis turėtų būti nedidesnė kaip 10 proc. bent 40 proc. jaunesnės kartos atstovų turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą;


·        Ant skurdo ribos turėtų būti  20 mln. žmonių mažiau.


 


Siekdama užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 2020 m. strategiją pritaikytų prie savo konkrečios padėties, Komisija siūlo šiuos ES tikslus paversti nacionaliniais tikslais ir gairėmis, t.y. reikės imtis įvairių veiksmų nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmeniu.


Komisija pristato septynias pavyzdines iniciatyvas, skirtas pažangai pagal kiekvieną prioritetinę tema paskatinti:


„Inovacijų sąjunga“: sudaryti geresnes pagrindines sąlygas ir finansavimo sąlygas moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kad būtų užtikrinta, jog novatoriškos idėjos virstų prekėmis ir paslaugomis, kurios skatintų augimą ir naujų darbo vietų kūrimą.


„Judus jaunimas“: gerinti švietimo sistemų rezultatus ir sudaryti geresnes sąlygas jaunimui patekti į darbo rinką.


„Europos skaitmeninė darbotvarkė“: greičiau plėtoti spartųjį internetą ir užtikrinti, kad namų ūkiai ir įmonės galėtų naudotis bendros skaitmeninės rinkos teikiamais privalumais.


„Tausiai išteklius naudojanti Europa“: padėti atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo, remti perėjimą prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ūkio, didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, modernizuoti mūsų transporto sektorių ir skatinti energijos vartojimo efektyvumą.


„Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“: kurti geresnę verslo aplinką, visų pirma MVĮ, remti tvirtos ir tvarios pramonės bazės kūrimą, kad galėtume konkuruoti pasauliniu mastu.


„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“: modernizuoti darbo rinkas ir žmonėms suteikti daugiau galių sudarant galimybes tobulinti įgūdžius bet kuriuo gyvenimo etapu, kad būtų didinamas darbo jėgos aktyvumas, darbo pasiūla atitiktų paklausą, taip pat pasitelkiant darbo jėgos judumą.


„Europos kovos su skurdu planas“: užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, kad visi galėtų pasinaudoti augimo ir naujų darbo vietų teikiamais privalumais, o skurstantys ir socialiai atskirti asmenys galėtų gyventi oriai ir aktyviai dalyvauti visuomenėje. Apie tai plačiau:


**


Europos Komisijos pirmininko J.M. Barroso nuomone, krizės įveikimas turėtų būti žingsnis į naują tvarią socialinę rinkos ekonomiką. Tai turėtų būti racionalesnė ir ekologiškesnė ekonomika, kurioje gerovė būtų kuriama diegiant inovacijas, geriau panaudojant išteklius ir kurioje pagrindinė varomoji jėga būtų žinios. Kad šie pokyčiai įvyktų, Europa turi priimti bendrą darbotvarkę – 2020 m. ES strategiją.


Ši strategija turėtų padėti ES galutinai įveikti krizę ir sparčiau siekti racionalios ir ekologiškos ekonomikos. 2020 m. ES strategija bus grindžiama 2005 m. atnaujintos Lisabonos strategijos, kurioje dėmesys sutelktas į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, laimėjimais, tačiau ja bus siekiama pašalinti kai kuriuos Lisabonos strategijos trūkumus.


Komisija ketina pateikti oficialų 2020 m. ES strategijos pasiūlymą kitų metų pradžioje, kad ES valstybių ir vyriausybių vadovai galėtų ją patvirtinti per 2010 m. pavasario susitikimą. Prieš tai Komisija norėtų sužinoti jūsų nuomonę kai kuriais plačiais politikos klausimais, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta būsimojoje 2020 m. ES strategijoje.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!