Konferencijos pareiškimas dėl situacijos lietuvos švietimo sistemoje

Mes, Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo konferencijos delegatai, stebėdami pastarųjų mėnesių procesus šalies švietimo sistemoje ir analizuodami perspektyvas, be kai kurių teigiamų poslinkių matome ir įvardijame problemas, kurių nepaisymas blogins šalies pedagogų socialinę-ekonominę padėtį bei mikroklimatą mokyklose, ir tai neišvengiamai atsilieps ugdymo kokybei.


Šalies pedagogams nesuprantamas mokytojų darbo užmokesčio sistemos decentralizavimo siekis, neišdiskutavus jo su mokytojais, švietimo ekspertais bei švietimo vadybininkais. Pastarųjų mėnesių švietimo įstaigų patirtis rodo, kad toks kelias veda prie miesto ir kaimo mokyklų socialinės atskirties didinimo, mokytojų bendruomenės supriešinimo ir dalies mokytojų diskriminacijos.


Kritiška padėtis susidarė savivaldybių pavaldumo švietimo įstaigose: ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigos balansuoja ant išlikimo ribos. Dėl nepakankamo finansavimo ir menkos šių įstaigų vadovų veiklos kontrolės, daugeliu atvejų drastiškai, neretai pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, mažinami jose dirbančių pedagogų atlyginimai, siaurinami ugdymo planai, kitais būdais bloginama pedagogų padėtis ir vaikų ugdymo kokybė. Toliau tęsiant tokią politiką, dalis minėtų švietimo įstaigų tiesiog bus uždarytos.


Specialiųjų mokyklų, vaikų globos namų pedagogai ir ugdomi vaikai iki šiol nežino būsimosios reorganizacijos sąlygų, nėra tikri dėl savo darbo vietų išsaugojimo, kai iki šių įstaigų perdavimo savivaldybėms beliko vos keli mėnesiai.


Visas aukščiau minėtas problemas gilina tai, jog ne vienerius metus Europos Sąjungai priklausančioje ir demokratinės bei pilietinės visuomenės vertybes deklaruojančioje Lietuvos švietimo sistemoje nevyksta civilizuotas socialinis dialogas. Švietimo ir mokslo ministerija, naudodamasi mokytojų interesams atstovaujančių profesinių sąjungų gausa bei tarp jų vykstančia konkurencija, ignoruoja daugkartinius Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo raginimus sukurti trišalį sektorinį švietimo komitetą, į kurį įeitų LR Vyriausybės, darbdavių bei darbuotojų atstovai.


Atsižvelgdami į tai, reikalaujame, kad:


A. Švietimo ir mokslo ministerija:
– atliktų išsamią mokslinę analizę, kuri parodytų, kaip nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigalėjusi naujoji pedagogų darbo užmokesčio tvarka paveikė mokytojų atlyginimų dydį, jų darbo apmokėjimo sąlygas padarė socialiai teisingesnes;
– tolesnę pedagogų darbo užmokesčio sistemos pertvarką vykdytų drauge su pedagogų bendruomene, t.y. bendradarbiautų su visomis mokytojų interesams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis ir atsižvelgtų į jų pateiktus argumentus;
– sukurtų objektyvią, visiems suprantamą ir priimtiną mokytojo darbo kokybės vertinimo sistemą, jei toliau sieks decentralizuoti pedagogų darbo užmokesčio sistemą;
– tobulintų mokinio krepšelio metodiką taip, kad būtų sudarytos sąlygos mažose provincijos mokyklose, ikimokyklinio bei neformaliojo ugdymo įstaigose kokybiškam mokinių ugdymui bei teisingam mokytojų darbo apmokėjimui.


B. Švietimo ir mokslo ministerija bei apskričių administracijos, kurių pavaldume esančios ugdymo įstaigos nuo 2010 m. liepos mėnesio bus perduotos savivaldybių žinion, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka informuotų bei vykdytų konsultacijas su jose veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis.


C. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė imtųsi realių žingsnių įgyvendinant Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyvą sukurti trišalį sektorinį švietimo komitetą, kurio pastangomis socialinis dialogas taptų konstruktyvus ir civilizuotas.


Jei šios konferencijos dalyvių svariais argumentais pagrįsti reikalavimai bus ignoruojami (kaip įvyko su kai kuriomis ankstesnėmis Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyvomis), manome, kad asmeninę atsakomybę dėl švietimo sistemoje vykstančių neigiamų pokyčių turi prisiimti LR Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.


Pareiškimas priimtas 2010 m. vasario 18 d. Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo konferencijoje Elektrėnuose.


 


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!