Lietuvos respublikos trišalė taryba


LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖS TARYBOS NEEILINIO POSĖDŽIO


PROTOKOLAS Nr. 129


2009 m. kovo 17 d.
Vilnius


Trišalės tarybos pirmininkas Mykolas Aleliūnas
Trišalės tarybos sekretorius Mindaugas Kuraitis


Posėdžio pradžia – 14.00 val.,  posėdžio pabaiga – 17.00 val. 


Dalyvavo:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai: K. Stanionis – Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) viceministras, V. Rupšys – SADM sekretorius, I. Šimonytė – Finansų ministerijos sekretorė, A. Macijauskas – Žemės ūkio ministerijos sekretorius, D. Numgaudis – Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius, G. Rainys – Ūkio ministerijos sekretorius, A. Vakarinas – Vidaus reikalų (VRM) viceministras.


Profesinių sąjungų atstovai: A. Kvedaravičius – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininko pavaduotojas, G. Gruzdienė – LPSK Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė, V.Puskepalis – Lietuvos darbo federacijos (LDF) pirmininkas, A.Jašinskienė – LPS „Solidarumas” pirmininkė.


Darbdavių organizacijų atstovai: M. Aleliūnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, V. V. Zimnickas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) Prezidiumo narys, A.Vaičiulis – LVDK atstovas, A. Glebauskas – LPK Darbo santykių komiteto pirmininkas, B. Markauskas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas (ŽŪR), A. Kikutis – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) direktorius.


Kiti asmenys: S. Dimaitis – ŽŪR Ekonomikos skyriaus vedėjas, V. Bružaitė – VRM ministro patarėja, A. Akstinas – ICC Lietuva generalinis direktorius, G. Kadziauskas – Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas, J. Navickienė – ŪM Ūkio vystymo politikos skyriaus vyr. specialistė, M. Mikaila – Valstybinio socialinio draudimo fondo direktorius, D. Gumbinienė – Ekonominės ir socialinės politikos grupės atstovė, Respublikos Prezidento referentė, R. Guobaitė – Kirslienė – SADM Darbo santykių ir apmokėjimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, L. Burbaitė – SADM Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė, R. Kancevičius – SADM Darbo departamento direktorius, R. Darulis – SADM Darbo departamento direktoriaus pavaduotojas, A. Bartkevičius – SADM Darbo santykių ir apmokėjimo skyriaus vedėjas, D. Bidvaitė – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja, M. Panavaitė – SADM Darbo rinkos skyriaus vyr. specialistė, J. Vitkauskienė – SADM Darbo santykių ir apmokėjimo skyriaus vyr. specialistė, S. Černuševič – SADM Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorė, V. Zabulionytė – Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, J. Cinaitienė – LPSK teisininkė, P. Grėbliauskas – LPS “Solidarumas” vyr. teisininkas, J. Petraška – Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas, E. Patupytė – LDF teisininkė, N. Sarulytė – LDF teisininkė, M. Dagys – LPSK teisininkas, E. Jankevičius –  LPK Verslo socialinės politikos ir teisės departamento direktorius, A. Malakauskaitė – Lietuvos televizijos žurnalistė, M. Gaižiūtė – LRT „Panorama”, S. Primudrova – LR radijas, E. Utyra – „Delfi” žurnalistas, A. Vernickaitė – LNK „Žinios”.                                               


 Darbotvarkė


  Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo; 
1.Dėl Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projekto;      
2.Dėl Trišalės tarybos Darbo santykių nuolatinės komisijos išvadų dėl Darbo kodekso pakeitimų:
2.1.Dėl Lietuvos laisvosios rinkos instituto pasiūlymų;
2.2.Dėl Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) pasiūlymų;
3.Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo, tarpininkavimo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projekto;
4. Dėl ICC Lietuva  2009-01-21 kreipimosi Nr. 07/0109/AA „Dėl verslo atstovavimo sistemos Trišalėje taryboje”;   
5.Dėl Trišalės tarybos nuostatų projekto patvirtinimo;
6. Dėl būtinųjų minimalių sąlygų  (paslaugų) nustatymo;   
7. Dėl  darbo santykių lankstesnio reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis; 
8.Informacija dėl Trišalės tarybos kreipimosi dėl LR Seimo statuto pakeitimo;
9. Dėl sekančio Trišalės tarybos posėdžio laiko ir jo darbotvarkės.


Papildomi klausimai:
1. SADM ir ŪM pasiūlymai dėl Darbo kodekso 99 – 256 str. keitimo;
2. “Investuotojų forumo” pasiūlymai „Dėl verslo aplinkos ir investicinio klimato gerinimo”.
3.Dėl „Verslo forumo” rezoliucijos projektoSVARSTYTA
Diskusijos dėl posėdžio darbotvarkės

KALBĖJO: M. Aleliūnas, A. Vaičiulis, S. Dimaitis, V. V. Zimnickas, G. Gruzdienė, M. Kuraitis


NUTARTA: .Svarstyti darbotvarkėje numatytus klausimus, antrąjį klausimą sujungiant su septintuoju ir papildomu pirmuoju klausimais.  Papildomai įtraukti klausimą „Dėl „Verslo forumo” rezoliucijos projekto”.


 SVARSTYTA
1. Dėl Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projekto.

KALBĖJO: M. Aleliūnas, M. Kuraitis, M. Panavaitė, G. Gruzdienė, V. Rupšys, V. Puskepalis, E. Patupytė , V.V.Zimnickas
 NUTARTA. Fiskuoti atskiras socialinių partnerių nuomones:
1.Projektui pritarė:
1.1.Valstybės valdymo institucijų atstovai;
1.2.Darbdavių organizacijų atstovai;
1.3.Profesinių sąjungų atstovai: Lietuvos darbo federacija ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas”;


2.Fiksuoti atskirą Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos nuomonę dėl projekto 3 str. – dėl įstatymo 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo: nepritarti projektui ir mokėti nedarbo  draudimo išmoką anksčiau nustatyta tvarka.


 SVARSTYTA
2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo, tarpininkavimo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projekto.


KALBĖJO: M. Aleliūnas, M.Kuraitis, A.Vaičiulis, R.Guobaitė-Kirslienė, G.Gruzdienė, I.Šimonytė, V.Rupšys


NUTARTA: Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo, tarpininkavimo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projektui.


 SVARSTYTA
3.Dėl „Verslo forumo” rezoliucijos projekto

KALBĖJO: M.Aleliūnas, G.Gruzdienė
NUTARTA.    „Verslo forumo” rezoliucijos projektui pritarti 


SVARSTYTA.
4. Dėl darbo santykių lankstesnio reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis.
KALBĖJO: M. Aleliūnas, M. Kuraitis, G. Rainys, R. Guobaitė- Kirslienė, V. Puskepalis, V.V. Zimnickas, G. Gruzdienė, A. Kvedaravičius, M. Dagys, V.Zabulionytė, D.Numgaudis, V. Rupšys, A. Jašinskienė, A. Kikutis, R. Kancevičius, A. Glebauskas, A. Vaičiulis, P.Grėbliauskas,


Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymų dėl Darbo kodekso keitimo svarstymo tvarkos
NUTARTA. 
Svartyti pasiūlymus papunkčiui.


1 straipsnis. 99 straipsnio 2 dalies pakeitimas
NUTARTA
:


1.Pritarti SADM pateiktam 99 straipsnio 2 dalies pakeitimo projektui, papildant žodeliu “ir” prieš žodį „elektronine”.


2.Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei peržiūrėti sutarčių ir kitų įmonės dokumentų registravimo žurnalų sąrašą ir nereikalingus panaikinti. 


2 straipsnis. 109 straipsnio pakeitimas ir papildymas.
NUTARTA:


1. Dėl 109 straipsnio 2 dalies panaikinimo fiksuoti atskirą nuomonę – profsąjungos nepritaria pakeitimui;
2. Pritarti 109 straipsnio papildymui nauja 4 dalimi. 


3 straipsnis.111 straipsnio 3 dalis.


NUTARTA. Projektui pritarti.


 4 straipsnis. DK 121 straipsnio 1  dalies pakeitimas.


NUTARTA. Projektui pritarti.


 5 straipsnis. 129 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimas.


NUTARTA: socialiniai partneriai laikėsi pozicijos, kad 129 straipsnio 4 dalis turėtų būti keičiama tik per kolektyvines sutartis, pritarti pasiūlymui su žodžiais „ne mažiau kaip vienas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis”.


 6 straipsnis . 130 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas.


NUTARTA.  Iš esmės pritarti projektui su žodžiais „ne daugiau negu dešimt procentų darbo laiko normos” vietoj žodžių „ne mažiau negu dešimt procentų darbo laiko normos”.


Papildomai diskutuoti dėl projekto sekančiam neeiliniam Tarybos posėdyje.


 7 straipsnis. DK  140 str. 1 ir 2 dalys


NUTARTA: Fiksuoti atskirą Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos nuomonę-projektui nepritarti.


Dėl pensinio amžiaus darbuotojų – LPSK pasiūlė patikslinti Darbo kodekso 127 straipsnį 2 dalį, kad nutraukti neterminuotą darbo sutartį supaprastinta tvarka galėtų tik tie asmenys, kurie pensinio amžiaus sukako dirbdami toje konkrečioje įmonėje, kurioje ir nori nutraukti darbo sutartį vadovaudamiesi Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalimi.


 8 straipsnis. 141 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas


NUTARTA: Papildyti žodžiais, kad išeitinė išmoka dalimis mokama kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais ir ne mažiau kaip darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio,ir ne rečiau nei  kas mėnesį.


 9 straipsnis. DK 146 str. 1 d. 1 p.
NUTARTA.
Projektui pritarti.


 10 straipsnis. Dėl DK 147 str. 3 ir 6 dalių pakeitimo
NUTARTA.
: 1. trečioje dalyje siūloma perteklinė norma, tačiau iš esmės pasiūlymui neprieštarauta; 2. šeštos dalies projektui pritarti.


 11 straipsnis. Dėl DK 149 str. 1 dalies
NUTARTA.
Nekeisti galiojančios DK normos.


12 , 13 straipsniai. Dėl DK  150 str., 151 str.


NUTARTA. Profesinės sąjungos siūlo nekeisti galiojančių Darbo kodekso nuostatų, nes dėl viršvalandinio darbo galima susitarti kolektyvinėje sutartyje. Tačiau darbdaviai siūlymui neprieštaravo.


14 straipsnis. Dėl DK 152 str. 1 d.


NUTARTA.  Fiksuoti atskiras nuomones:


1.Vyriausybės ir darbdavių atstovai – projektui pritarti.


2. Profsąjungos -nepritarti nuostatai, kuria siūloma neriboti metinės viršvalandinių darbų trukmės (anot profesinių sąjungų, nėra tokių įmonių Lietuvoje, kurioms reikėtų daugiau nei 180 valandų viršvalandžių per metus).


15 straipsnis. Dėl DK 168 str. 2 dalies pakeitimo


NUTARTA: Fiksuoti atskiras nuomones: Vyriausybės ir darbdavių atstovai – projektui pritarti. Profsąjungos -projektui nepritarti.


16 straipsnis. Dėl 84 straipsnio 2 dalies pakeitimo


NUTARTA: pakeitimui nepritarti, nes galima naudotis Darbo kodekse jau numatyta galimybe neatvykti į darbą administracijos  leidimu.


 17 straipsnis Dėl DK 188 str. 1 dalies pakeitimo


NUTARTA: Pritarti. Profesinės sąjungos pasiūlė papildyti nuostata, jog darbo tvarkos taisyklės ar kiti lokaliniai norminiai teisės aktai turi būti suderinti su darbuotojų atstovais, tačiau posėdyje paminėta, kad ir šiuo metu Darbo kodeksas numato tokį reikalavimą suderinti.


 18 straipsnis. Dėl 193 straipsnio pakeitimo


NUTARTA: Nepritarti. Palikti galiojančią Darbo kodekso redakciją.


 19 straipsnis. Dėl DK 194 str. pakeitimo


NUTARTA:  Projektui nepritarti. Palikti galiojančią Darbo kodekso redakciją.


 20 straipsnis. Dėl 195 str. 1 ir 4 dalių pakeitimo


NUTARTA: Fiksuoti, kad profesinės sąjungos ir darbdaviai projektui nepritaria.


 21 straipsnis. Dėl DK 203 str. pakeitimo


NUTARTA: Pritarti pasiūlymui


 22 straipsnis. Dėl DK 206 str. 1 dalies 1 punkto pakeitimo


NUTARTA: Pritarti pasiūlymui


 23 straipsnis. Dėl DK 256 str. 1 dalies pakeitimo


NUTARTA: Fiksuoti atskirą nuomonę – profesinės sąjungos nepritaria projektui.


 24 straipsnis. Šio įstatymo galiojimas.


NUTARTA: nutarta pasiūlymui pritarti, papildant jį, kad kolektyvinės sutartys, sudarytos pagal šio įstatymo nuostatas, taip pat galioja tik iki 2010 m. gruodžio 31 d.


 Dėl Darbo kodekso 99-256 straipsnių tolesnio svarstymo
NUTARTA.
Svarstyti neeiliniame Trišalės tarybos posėdyje DK straipsnius, dėl kurių nepavyko pareikšti šalims nuomonės 2009 m.  kovo 17 d. posėdyje.


Diskusijos dėl Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) nuomonės Trišalės tarybos atžvilgiu


NUTARTA. Priimti šalių nuomones žiniai.


 SVARSTYTA
5. Dėl ICC Lietuva 2009-01-21 kreipimosi Nr. 07/0109/AA „Dėl verslo atstovavimo sistemos Trišalėje taryboje”.

KALBĖJO: A. Akstinas, M. Aleliūnas, A. Kvedaravičius, V. V. Zimnickas, M. Kuraitis, B. Markauskas, J. Petraška, A. Kikutis, V. Puskepalis.


NUTARTA: Rekomenduoti Tarptautiniams prekybos rūmams „ICC Lietuva” siekiant narystės Trišalėje taryboje bendradarbiauti su nacionaliniais darbdavių susivienijimais – Trišalės tarybos nariais, teikiant konkrečių pasiūlymų dėl teisinės bazės tobulinimo ir visuomenei aktualių problemų sprendimo.


 SVARSTYTA
6. Dėl Trišalės tarybos nuostatų projekto patvirtinimo.


KALBĖJO: M. Aleliūnas, V. V. Zimnickas
NUTARTA: Patvirtinti Trišalės tarybos nuostatus.


 SVARSTYTA
7. Dėl būtinųjų minimalių sąlygų (paslaugų) nustatymo.

KALBĖJO: M. Kuraitis, A. Kvedaravičius, R. Guobaitė-Kirslienė, M. Aleliūnas.

NUTARTA:
Priimti žiniai:


1. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pateiktą pasiūlymą dėl būtinųjų minimalių sąlygų (paslaugų) nustatymo;


2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą išaiškinimą ir pastabas dėl būtinųjų minimalių sąlygų (paslaugų) nustatymo.


 SVARSTYTA


8. Informacija dėl Trišalės tarybos kreipimosi dėl LR Seimo statuto pakeitimo.
KALBĖJO: M. Kuraitis, M. Aleliūnas, V. V. Zimnickas


NUTARTA: Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką su prašymu surengti su Trišale taryba susitikimą, kurio metu būtų aptartas Tarybos pasiūlymas papildyti LR Seimo statutą nuostata, pagal kurią įstatymų projektai būtų priimami įvertinus Tarybos nuomonę.


 SVARSTYTA


9. Dėl kito Trišalės tarybos posėdžio laiko ir jo darbotvarkės.
KALBĖJO: M. Aleliūnas, G. Gruzdienė, V. Rupšys, A. Macijauskas, V. Puskepalis


NUTARTA:


1. Neeilinį Trišalės tarybos posėdį surengti kovo 20 d. 13 val. ir šiame posėdyje svarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos pasiūlymus dėl LR darbo kodekso pakeitimų.


2.  Trišalės tarybos posėdžių laiką planuoti iki 18 valandos.


 


Trišalės tarybos pirmininkas Mykolas Aleliūnas 


Trišalės tarybos sekretorius Mindaugas Kuraitis


 


Šaltinis:


www.lrtt.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!