Eurocop-o komiteto posėdis

EuroCOP-ą sudaro 34 organizacijos narės iš 26 Europos šalių su 500 tūkst. narių policijos darbuotojų. EuroCOP-as įkurtas 2002 metų lapkričio mėnesį Ypatingojo Kongreso metu Roskilde. Tai nepriklausoma pasaulietinė organizacija, neturinti jokių sąsajų ar įsipareigojimų vyriausybinėms organizacijoms bei politinėms partijoms. EuroCOP-o būstinė yra Liuksemburge.


                     


EuroCOP-o Komitetas – aukščiausias valdymo organas tarp EuroCOP-o Kongresų, vykstančių kas ketveri metai. Komitetas nustato organizacijos veiklos kryptis, turinį, darbo organizavimo formas, padeda greičiau reaguoti į atsiradusius naujus iššūkius ar politinius pokyčius. EuroCOP-o Komitetą sudaro šalių narių delegatai, kurie renkasi du kartus per metus, dažniausiai pavasarį ir rudenį.


 


2009 m. pavasario Eurocop-o Komiteto posėdis vyko kovo 9-10 dienomis, Lisabonoje (Portugalijoje). Jame dalyvavo Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė, pirmininkės pavaduotojas Vladas Sanda ir tarptautinių ryšių atstovas Martynas Stanislovas Demšė.


 


Posėdžio metu aptarti šie klausimai:


1.       Finansų krizės poveikis.


2.       EuroCOP-o narių organizacijų raida.


3.       Europos Sąjungos Teisingumas ir Vidaus Reikalai.


4.       Europos Sąjungos Darbo laiko Direktyva.


5.       Europos tarybos veikla.


6.       Prioritetai 2009/2010 metų laikotarpiui.


 


Pristatydamas EuroCOP-o Vykdomojo komiteto ataskaitą EuroCOP-o prezidentas Heinz Kiefer-is akcentavo, kad finansinė krizė palietė visų Europos šalių policijos pajėgas. Jis ypač pabrėžė padėtį Lietuvoje. Jo žodžiais, Lietuvos vyriausybė, siekdama taupyti lėšas, dramatiškai sumažino biudžeto išlaidas visuomeniniam sektoriui, iki minimumo sumažindama policijos galimybes tinkamai vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti visuomenės saugumą.


Panaši situacija susiklostė Latvijoje ir Rumunijoje, kur lėšos taupomos visuomeninio sektoriaus sąskaita.


Atsiliepdamas į minėtų šalių vyriausybių žingsnius EuroCOP-o prezidentas paskelbė du spaudos pranešimus apie susidariusią padėtį Lietuvos, Latvijos ir Rumunijos policijoje, jie perduoti Europos Sąjungai pirmininkaujančiai Čekijos Vyriausybei. Juose prašoma dėti visas pastangas siekiant pakeisti susidariusią padėtį ir atšaukti žlugdančius lėšų mažinimus.


 


Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos (LVRSRPS) atstovai sulaukė ne tik EuroCOP-o prezidento, bet ir aktyvaus kitų Europos šalių kolegų, ypatingai Danijos, Slovakijos ir Airijos atstovų palaikymo.


 


Danijos atstovas Klausas Rideris Medsenas perskaitė pranešimą apie Danijos ir Lietuvos Policijos profsąjungų bendradarbiavimo projektą, vizitą į Lietuvą. Akcentavo padėties Lietuvoje rimtumą. Policijos įstaigų materialinę padėtis – apgailėtina. Pareigūnų atlyginimai nekonkurencingi lyginant su kitomis profesijomis. Tolesnis, policijai skirtų lėšų, mažinimas dar labiau prisidės prie nusikalstamumo ir korupcijos augimo, skatins pareigūnus palikti tarnybą.


Akcentavo, kad Lietuva ir kitos Europos Sąjungos pasienio valstybės užtikrina visos Europos Sąjungos piliečių saugumą. Žlugus policijos sistemai Lietuvoje ir Latvijoje, joms negalint tinkamai funkcionuoti ir užtikrinti visuomenės saugumo, nusikaltėliai plūstels į kitas Europos Sąjungos šalis, o tai visiškai nepriimtina.


Ponas K.Rideris Madsenas nurodė, kad būtina tęsti bendradarbiavimą su LVRSRPS, keistis patirtimi, teikti visokeriopą pagalbą ir paramą, bei paprašė EuroCOP-o prezidento ir Vykdomojo komiteto narius apsvarstyti galimybes finansiškai padėti jaunai profesinei sąjungai atsistoti ant kojų ir sustiprėti.


 


EuroCOP-o prezidentas Heinz Kiefer-is atsakydamas į klausimą dėl finansinės pagalbos nurodė, kad šiuo metu vyksta derybos su potencialiais rėmėjais. Laukiama, naujai priimtos narės Lenkijos Policijos profsąjungos su 40.000, narių įnašo į EuroCOP-o biudžetą. Teigiamu atveju atsiras galimybės ne tik patarimais ir moraliniu palaikymu, bet ir finansiškai  padėti Lietuvos policijos profsąjungoms.


 


Slovakijos atstovas ir EuroCOP-o Vykdomojo komiteto narys pulkininkas Miroslav Litva parodė didelį susidomėjimą padėtimi Lietuvos policijoje ir asmeniškai pasisiūlė padėti Lietuvos atstovams bei užtikrino Slovakijos Policijos profsąjungos paramą ir palaikymą. Slovakijos atstovas papasakojo, kad prieš 15 metų Slovakijos policijos profesinės sąjungos padėtis buvo panaši. Jaunos ir augančios organizacijos vyriausybė nenorėjo paisyti, nebuvo linkusi į socialinį dialogą, ignoravo bandymus derybomis nustatyti darbuotojų atlyginimus, teises ir socialinį statusą. Tačiau šie sunkumai įveikti, o šiuo metu padėtis pasikeitusi policijos pareigūnų naudai. Sutarta glaudžiau bendradarbiauti su Slovakijos policijos profesine sąjunga, reguliariai palaikyti ryšį, keistis aktualia informacija bei teikti abipusę pagalbą ir paramą kovojant už policijos pareigūnų ir darbuotojų teises.


 


Šiaurės Airijos Policijos atstovai palaikė Lietuvos atstovus. Nurodydami, kad Šiaurės Airijos vyriausybė vienašališku sprendimu 10 procentų sumažino išmokas policijos pareigūnams. Tai darant visiškai neatsižvelgta į dabartinę sunkią policijos pareigūnų padėtį Šiaurės Airijoje, kai nusikaltėliai disponuoja dideliais nelegalių ginklų kiekiais, yra didelė teroro aktų grėsmė. Kas savaitę žūna arba būna sužeidžiami policijos pareigūnai. Praeitą savaitgalį susišaudymo metu vienas policijos pareigūnas žuvo, keli pareigūnai sunkiai sužeisti. Užpultas karinis patrulis, žuvo trys kariškiai.


 


EuroCOP-o prezidentas Heinz Kiefer-is ir sekretoriato vadovas Jan Velleman-as aptarė Lietuvos VRS respublikinei profesinei sąjungai aktualų nario mokesčio klausimą. EuroCOP-o vadovai užtikrino, kad supranta sunkią Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos finansinę padėtį ir realias galimybes. Susirinkusių delegatų dauguma balsavo už LVRSRPS 2009 metų nario mokesčio sumažinimą 50 procentų.


                     


Buvo nagrinėjama padėtis Portugalijos policijoje. Pranešimus skaitė Portugalijos civilių ir sukarintų policijos pajėgų atstovai, kuriuose buvo akcentuojamas siekis demilitarizuoti visas Portugalijos policijos pajėgas, tai garantuotų geresnę jų darbuotojų teisių apsaugą, padėtų profesinėms sąjungoms laisviau veikti, skatintų socialinį dialogą.


Diskusijoje dalyvavo Portugalijos Vidaus reikalų ministras Dr. Rui Pereira, Policijos Generalinis direktorius ir sukarintos Respublikos Gvardijos Generolas.


Jiems pateikta daug klausimų, vyko diskusijos ir karšti ginčai.


 


EuroCOP-o prezidentas Heinz Kiefer-is užbaigdamas padėkojo visiems atvykusiems atstovams ir užtikrino, kad nacionalinės organizacijos ir toliau bus palaikomos jų kovoje už policijos pareigūnų teises, bus kreipiamasi į Europos Parlamentą, Europos komisiją, kurios posėdžiuose EuroCOP-as dalyvauja stebėtojo teisėmis, Europos Teisingumo ir Vidaus Reikalų Tarybą bei Europos Ministrų Pirmininkų Tarybą ir atkreipiamas jų dėmesys į neadekvačius ir netoleriagiškus vyriausybių veiksmus krizės metu.


Jis minėjo, kad asmeniškai raštu kreipsis į Lietuvos Respublikos Parlamentą,   Vyriausybę ir Vidaus Reikalų Ministeriją, išreikšdamas savo susirūpinimą susidariusia padėtimi policijos sistemoje, prašydamas peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšų visuomeniniam sektoriui mažinimo politiką.


Taip pat jis paminėjo, kad policijos pareigūnų dalyvavimas tarptautinėse misijose neturėtų būti prioritetas, kai yra taupomos biudžeto lėšos policijai ir nėra pakankamai užtikrintas visuomenės saugumas ir viešoji tvarka.


 


Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė padėkojo visiems susirinkusiems, o ypač EuroCOP-o Prezidentui, vykdomojo komiteto nariams ir sekretoriato darbuotojams už dalyvavimą sprendžiant Lietuvos Policijos darbuotojų problemas, už paramą derantis su LR Vyriausybę ir Vidaus Reikalų Ministru.


 


Atsakydamas EuroCOP-o prezidentas Heinz Kieferis akcentavo, kad ir toliau rems nacionalines organizacijas derantis su jų Vyriausybėmis ir Vidaus reikalų ministerijomis bei palaikys policijos profesinių sąjungų teises į viešas akcijas, mitingus ir manifestacijas.


 


 


 


Parengė:


Martynas Stanislovas Demšė


Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos


atstovas tarptautiniams ryšiams


+ 370 652 90161

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!