Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis – esame Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) ir jos Europos regiono (PERC) bei Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) nariai.

LPSK atstovauja Lietuvos profesinėms sąjungoms šiuose ETUC darbo komitetuose bei darbo grupėse: „Mokymasis visą gyvenimą“, „Įstatymų leidyba ir socialinė politika“, „Migracija“, „Ekonominė ir socialinė sanglauda“, „Socialinė apsauga“, „Energija ir klimato kaita“.

Bendradarbiaudami su Tarptautine darbo organizacija (ILO) Lietuvoje įgyvendiname tarptautines darbo normas ir atstovaujame dirbantiesiems šios organizacijos veikloje. Dalyvaujame Baltijos šalių profesinių sąjungų tarybos veikloje.

Atstovaujame Lietuvos darbuotojų ir profsąjungų narių interesams Europos Sąjungos institucijose: Europos socialiniame fonde, Laisvo asmenų judėjimo patariamajame komitete, Europos darbo ir gyvenimo sąlygų plėtros centre (Dublino fone), Europos saugos higienos ir sveikatos darbe patariamajame komitete, Europos ekonomikos ir socialiniu reikalų komitete, CEDEFOP, ir kitose socialinio dialogo institucijose.

Esame Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) nariai, dalyvaujame Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) veiklose, bendradarbiaujame su kitomis Europos ir pasaulio profesinėmis sąjungomis.

Labai svarbų vaidmenį vaidina dvišaliai mūsų susitarimai su užsienio profesinėmis sąjungomis, leidžiantys glaudžiau bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.

Naudojantis tarptautiniais ryšiais mūsų nariai gali išvykti į tarptautines konferencijas, seminarus, tobulinti įgūdžius bei žinias tarptautinėje aplinkoje, kartu su užsienio šalių profesinėmis sąjungomis organizuoti tarptautinius renginius Lietuvoje.