decent work

Projekto pavadinimas: Orus darbas – orus gyvenimas!

Projekto kvietimas: EuropeAid/131141/C/ACT/Multi
Kvietimo pavadinimas: Non-State Actors and Local Authorities in Development:
Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union
Pareiškėjo vardas:
AUR – The National Association of Human Resources
Specialists (A.N.S.R.U.)
Partneriai:
NVO ir Profesinių sąjungų organizacijos iš Rumunijos, Lenkijos, Bulgarijos, Lietuvos, Austrijos ir Brazilijos.
„Vienas sunkiausių uždavinių, kurio šiandien turi imtis tarptautinė bendruomenė – užtikrinti, kad globalizacija taptų teigiamu reiškiniu visai žmonijai.“
Europos konsensusas dėl vystymosi, 2005.
Užtikrinti, kad globalizacijos socialinis aspektas ir orus darbas kaip vystymosi pagrindas būtų sustiprinti.

Projektas siekia dviejų bendrųjų tikslų:
1: Prisidėti prie skurdo panaikinimo įgyvendinant tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT), o ypač:
– Panaikinti skurdą ir dirbti orų darbą (TVT 1 ir 1b)
– Skatinti lyčių lygybę ir moterų įdarbinimą (TVT 3 ir 3.2)
– Užtikrinti aplinkosauginį tvarumą (TVT 7)
– Plėsti pasaulinę partnerystę vystymosi labui (TVT 8)

2: Prisidėti prie darnaus vystymosi, o ypač sąžiningos prekybos, žmogaus teisių ir darbo teisių įgyvendinimo, globalizacijos socialinio aspekto ir oraus darbo.

Kompanijos nuolat perkelia savo gamybą iš ES į besivystančias šalis, kuriose nuolat ieško

žemiausiai apmokamų ir mažiausiai teisių turinčių darbininkų. Šios lenktynės į bedugnę gali būti sustabdytos tik per tarptautinį profesinių sąjungų bendradarbiavimą, nustatant tarptautines struktūras ir solidarumo susitarimus, bei įgyvendinant tarptautines darbo teises dirbant kartu su NVO.

Projekto metu įgyvendinamas uždavinys:

Aktyviai veikiantis geros patirties skleidėjų tinklas penkiose centrinės ir rytų Europos šalyse bei Brazilijoje, įgyvendinantis bendras tarptautines strategijas oriam darbui profesinėse sąjungose, NVO ir politikoje.

1 Pokytis

Plačiai pristatytos tarptautinės strategijos ir bendradarbiavimas tarp profesinių sąjungų ir NVO.
Problemos viešinimas: informacija apie projektą pasieks daugumą profesinių sąjungų, darbo tarybų, NVO narių ir darbuotojų platinant lankstukus, pristatant kilnojamą tarptautinių profesinių sąjungų parodą „Orus darbas – orus gyvenimas“, organizuojant visuomeninius renginius ir seminarus, dirbant su žiniasklaida ir profesinėmis sąjungomis bei lobistinę veiklą, bendradarbiaujant su politikais.
Pasiekti socialinių partnerių tikslinės grupės skaičiai: Austrijoje – 1,2 milijono, Rumunijoje – 800 000, Bulgarijoje – 500 000, Lietuvoje – 100 000, Lenkijoje – 800 000, Brazilijoje – 7 milijonai.

Veiklos ir rezultatai:
1.1. Sukurti ir išplatinti tarptautinių profesinių sąjungų darbo ir oraus darbo lankstukai
1.2. Sukurta kilnojama paroda pristatyta tikslinėms grupėms įvairiose pasaulio vietose
1.3. Organizuojami įvairūs vieši renginiai ir seminarai tarptautinio bendradarbiavimo ir oraus darbo temomis
1.4. Bendradarbiaujama su žiniasklaida ir profesinėmis sąjungomis; informacijos sklaida per pranešimus spaudai, spaudos konferencijas, pokalbius su žurnalistais
1.5. Bendradarbiaujama su politikais ir organizuojama lobistinė veikla per lobistinius laiškus ir susitikimus nacionaliniu ir Europos lygmeniu ir Europos Apskritąjį stalą, kuriame dalyvauja Europiniai tinklai ir politikai.

2 Pokytis
Suformuota nuostata, kad tarptautinės strategijos ir bendradarbiavimas tarp profesinių sąjungų ir NVO yra būtinas.

Veiklos ir rezultatai:
2.1. Bendradarbiavimas su politikais ir lobistinė veikla ruošiant lobistinius laiškus, organizuojant susitikimus nacionaliniu ir Europos lygmeniu ir Europos Apskritąjį Stalą, kuriame dalyvauja Europiniai tinklai ir politikai.
2.2. Geros patirties skleidėjai įgyvendina 7 modulių mokomąją programą
2.3. Antrais ir trečiais projekto metais vyks du profesinių sąjungų narių ir besivystančių šalių NVO narių Pranešėjų Turai. Pranešėjai dalyvauja mokymuose, viešuosiuose renginiuose, seminaruose, lobistiniuose susitikimuose, spaudos konferencijose
2.4. Organizuojamos keturios oraus darbo solidarumo kampanijos.

3 Pokytis
Skleidėjų tinklai perima gerąją projekto patirtį bei skleidžia ir vysto ją už projekto ribų.

Veiklos ir rezultatai:

3.1. Antrais ir trečiais projekto metais vyks kasmetiniai dvi dienas trunkantys partnerystės seminarai geros patirties skleidėjams ir mentoriams, įtraukiantys bendradarbiavimo, treniravimo ir mokymosi metodus
3.2. Leidžiamas ketvirtinis elektroninis naujienlaiškis, kuriame aprašomos naujausios veiklos, pateikiama medžiaga ir ištekliai geros patirties skleidėjams jų darbe
3.3. Organizuojami mokomieji vizitai geros patirties skleidėjams
3.4. Keturis kartus per metus trunkantys vieną dieną geros patirties skleidėjų ir mentorių partnerystės susitikimai
3.5. Sukurtos internetinės svetainės su partnerystės ir mainų platformom, skirtos skleidėjams dalytis medžiaga ir gerąja patirtimi
3.6. Vyksta nuolatinės lobistinės iniciatyvos dėl projekto tikslų ir skleidėjų tinklo profesinių sąjungų vadovybei (kiekvienoje šalyje vyksta po 10 lobistinių susitikimų per metus)
3.7. Dalyvavimas kasmetiniuose EuropeAid seminaruose, skirtuose gerai patirčiai ir tinklaveikai.

4 Veikla: Koordinavimas, Stebėsena, Vertinimas

4l

Daugiau info : http://www.decentwork.info/ taip pat mūsų Facebook puslapyje