CENOFIA projektas

Projektu siekiama stiprinti socialinių partnerių gebėjimus analizuoti ir vertinti įmonių teikiamą nefinansinę ataskaitą. Projekto tikslas – identifikuoti ir dokumentuoti konkrečios tikslinės ekspertų grupės įgūdžius ir gebėjimus analizuoti nefinansinę ir kitą įvairią informaciją. Didesnis skaidrumas turėtų padidinti bendrovių atsparumą ir lemti geresnius finansinius bei kitokius rezultatus. Ilgainiui tai užtikrins didesnį augimą bei užimtumą ir padidins suinteresuotųjų šalių, be kita ko, investuotojų ir vartotojų, pasitikėjimą. Skaidrus verslo valdymas taip pat yra palankus ilgalaikėms investicijoms. Atitinkamos nefinansinės informacijos atskleidimas yra esminis tvarių finansų užtikrinimo elementas.

Direktyva 2014/95 / ES dėl nefinansinės ir įvairios informacijos atskleidimo taikoma didelėms viešojo intereso įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 500 darbuotojų, t.y. apie 6000 didelių įmonių ir grupių visoje Europos Sąjungoje. Bendrovės privalo atskleisti svarbią ir naudingą informaciją, reikalingą siekiant suprasti jų raidą, veiklos rezultatus, būklę ir veiklos poveikį, o ne teikti nuodugnų ir išsamų pranešimą. Be to, pakaktų teikti bendrovių grupės lygmens informaciją, o ne kiekvienos susijusios grupės bendrovės informaciją atskirai. Direktyva bendrovėms taip pat suteikia nemažai laisvės, renkantis priimtiniausią atitinkamos informacijos pateikimo būdą. Bendrovės gali remtis tarptautinėmis, ES ar nacionalinėmis sistemomis.

Tvaraus verslo ataskaita rengiama vieną kartą per metus ir skelbiama drauge su metiniais veiklos rezultatais. Įmonių grupė pateikia nefinansinę atsakingo verslo informaciją savo suinteresuotosioms šalims: klientams, akcininkams, investuotojams, darbuotojams, tiekėjams, verslo ir socialiniams partneriams bei plačiajai visuomenei. Ataskaita rengiama atsižvelgiant į Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principus, „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“, toliau – GRI) gaires.

Bendrovės į pranešimą įtraukia nefinansinę ataskaitą, kurioje tiek, kiek būtina įmonės pokyčiams, veiklos rezultatams, būklei ir jos veiklos poveikiui suprasti, pateikiama informacija bent dėl aplinkos reikalų, socialinių ir su personalu susijusių reikalų, pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimu ir kt. aspektų. Atskleidžiama reikšminga informacija turėtų sudaryti subalansuotą ir visapusišką bendrovės pokyčių, veiklos rezultatų, būklės ir veiklos poveikio vaizdą.
Į nefinansinę ataskaitą turėtų būti įtraukti reikšmingi aprašymai ir rodikliais grindžiama informacija, paprastai vadinama pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais. Bendrovės turėtų pranešti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie yra naudingi atsižvelgiant į jų konkrečias aplinkybes. Jie turėtų derėti su bendrovės vidaus valdymo ir rizikos vertinimo procesuose naudojamais parametrais. Tai didina atskleidžiamos informacijos svarbą, naudą ir skaidrumą. Duomenų, visų pirma tarp tame pačiame sektoriuje veikiančių arba turinčių tą pačią vertės grandinę bendrovių, palyginamumas galėtų būti pagerintas, atskleidžiant aukštos kokybės, visuotinai pripažįstamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius. Bendrovės gali paaiškinti duomenų rinkimo būdą, metodiką ir sistemas, gali pateikti nurodytų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių analizę, paaiškindamos, pavyzdžiui, kodėl per ataskaitinius metus pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai padidėjo arba sumažėjo ir kaip pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai gali keistis ateityje.
Negalutinis sąrašas teminių aspektų, kurias bendrovės turėtų įtraukti į nefinansinę informaciją yra: aplinkos reikalai, socialiniai ir su personalu susiję reikalai, pagarba žmogaus teisėms, kova su korupcija, kyšininkavimu bei kiti klausimai. Bendrovės turėtų atskleisti socialinius ir su personalu susijusius reikalus apie pagrindinių TDO konvencijų įgyvendinimą, įvairovės lyčių lygybės ir vienodo požiūrio įsidarbinimo ir profesinėje srityje (įskaitant amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, religijos, negalios, etninės kilmės ir kitus svarbius aspektus), užimtumo klausimus, įskaitant konsultavimąsi su darbuotojais ir (arba) jų dalyvavimą, įdarbinimo ir darbo sąlygas, ryšius su profesinėmis sąjungomis, profesinių sąjungų teisių užtikrinimo, žmogiškojo kapitalo valdymą, restruktūrizavimo valdymą, karjeros valdymą ir įsidarbinimo galimybes, darbo užmokesčio sistemą, mokymą, darbuotojų saugą ir sveikatą, santykius su vartotojais, atsakingos rinkodaros ir mokslinius tyrimus ir bendruomenės santykius, socialinę ir ekonominę vietos bendruomenių plėtrą.
Bendrovės direktyvą pradėjo taikyti nuo 2018 m., teikdamos 2017 finansinių metų informaciją. Darbuotojų atstovai ir profesinės sąjungos turės didelių iššūkių, jie turi nuspręsti, kaip vertinti ataskaitas pagal įmonių socialinės atsakomybės principus. Norint tinkamai įvertinti ir lyginti 6000 didžiųjų įmonių ataskaitų prireiks šios srities specialistų-analitikų. Iki šiol analitikams nėra rengiami jokie specialūs mokymai nei Europos, nei nacionaliniu lygiu.

Projektas CENOFIA, kurio tikslinę grupę sudaro ekspertai iš Europos ir projekto partnerių šalių socialinių partnerių organizacijų ir su jais susijusių mokymo centrų bei mokslinių tyrimų institucijų apima šiuos klausimus:
• rinkti vertinimo / analizės metodus, skirtus profesinių sąjungų / darbuotojų atstovams / nevyriausybinėms organizacijoms analizuoti nefinansinę ir kitą įvairią informaciją.
• įgyti žino apie būtinus gebėjimus rengiant ir skatinant analizės metodus;
• kurti, išbandyti ir įgyvendinti Europos mokymo kursų programą ir instrukcijas;
• rengti nefinansinių informacijų analitikais, turinčius reikiamas kompetencijas;
• parengti praktinį ir novatorišką priemonių rinkinį analitikams;
• sukurti nefinansinės informacijos analizės duomenų rinkimo duomenų bazę / portalą, kad būtų lengviau atlikti analitiko užduotį ir būtų galima palyginti skirtingų šalių ir (arba) sektorių informaciją.

Iki šiol atliktas CENOFIA projekto darbas

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo surengti keli projektų stebėjimo susitikimai, skirti administracinėms ir turinio problemoms spręsti šalyse partnerėse bei telefoninių konferencijų forma: 2017 m. vasario mėn. Diuseldorfe, gegužės mėn. Madride, Ispanijoje, 2018 m. vasario mėn. Budapešte bei Rygoje, rugsėjo mėn. Florencijoje.

Ekspertai kartu su projekto vadovais, paruošė 11 darbo paketų-intelektualinių rezultatų (IO)

IO2 – nefinansinės ir įvairios informacijos apie įmones vertinimo problemų nustatymas;
IO3 – būsimų socialinių ataskaitų analitikų taikomų metodų apibrėžimas;
IO4 – nefinansinės ir įvairios informacijos ataskaitų vertinimo / vertinimo kriterijų kūrimas;
IO5 – analitikų naudojama socialinių ataskaitų vertinimo tvarka ir priemonių klasifikacija;
IO6 – vertinimo / vertinimo kokybės standartų ataskaitose nustatymas;
IO7 – rekomendacijos, kaip nustatyti bendrus analizės standartus;
IO8 – būsimojo socialinio tyrimo analitiko kvalifikacijos aprašo, kuris bus priimtas kaip mokymo programos rengimo pagrindas, rengimas;
IO9 – Europos socialinių ataskaitų analitikų tolesnio mokymo programų rengimas: paskirtis, tikslinės grupės, kvalifikacijos vienetai / moduliai;
IO10 – Europos socialinių ataskaitų analitikų tolesnio mokymo programų rengimas: metodai, vadovas, pažymėjimas;
IO11 – Specialūs reikalavimai informacijos mainų portale – „internetinės“ duomenų bazių programavimui, kuriame bus pateikiamos atskirų didelių įmonių ataskaitos.

Laikotarpiu nuo 2018 m. birželio ir lapkričio mėnesiais vyko pilotiniai mokymo seminarai, kuriuose dalyvavo visų projekto šalių partnerių atstovai. Pilotinis mokymo kursas, kuris sukurtas pagal parengtus darbo paketus (IO 2-11), skirtas mokyti potencialius ataskaitų analitikus, kurie galės įvertinti / suprasti didelių bendroviųs (500 + darbuotojų) nefinansines ir kitas ataskaitas, rengiama mokymo medžiaga bus skirta mokyti kitus potencialius analitikus, nes profesionalų paklausa tik padidės visoje Europoje.

Pasibaigus projektui:

– bus parengta pirmoji analitikų grupė;
– bus identifikuoti ir išbandyti analizės įrankiai;
– profesinių sąjungų dėstytojai galės ateityje aktyviai propaguoti analitikų mokymą;
– bus sukurtas analizėje dalyvaujančių asmenų ir organizacijų tinklas.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai

Projekto vadovas: Arbeit ir Leben DGB / VHS NRW, Vokietija

Projekto partneriai:
Innovazione Apprendimento Lavoro srl. Impresa Sociale (IAL Toscana), Italija
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Ispanija
Lietuvos Profesiniu Sajungu Konfederacija (LPSK), Lietuva
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvija
BUSINESSHUNGARY/MGYOSZ, Vengrija
Socialinių ataskaitų analitikai ateityje

„Įmonės privalės atskleisti nefinansinę informaciją nuo 2018 metų. Kiek valandų buvo dirbta? Kas buvo padaryta siekiant lygių darbuotojų galimybių? Tai tik du klausimai, į kuriuos turės atsakyti bendrovės, kuriose dirba daugiau nei 500 darbuotojų. Nuo 2018 m. ES direktyva 2014/95/ES bus privaloma nefinansinė informacija didelių bendrovių ataskaitose. Per artimiausias savaites šios direktyvos įgyvendinimas ES valstybių narių teisės aktuose bus baigtas. Visos didelės Europos bendrovės turės viešai atsiskaityti už savo socialinę atsakomybę. Tai sukuria puikią galimybę profesinėms sąjungoms, darbuotojų atstovams ir nevyriausybinėms organizacijoms gauti ir analizuoti informaciją apie bendroves – ir tuo pat metu yra sunkumų, kurių negalima pamiršti“. Didesnis skaidrumas suteikia profesinėms sąjungoms dar vieną galimybę veiksmingai dalyvauti stiprinant socialinį teisingumą“, sakė Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinio sekretoriaus pavaduotojas Peter Scherrer.

Nauji įgūdžiai naujiems iššūkiams

Direktyva užtikrins geresnį tvarumo skaidrumą, darbuotojų dalyvavimą ir lygias galimybes. „Analizuodami ir naudodami mūsų naudai atskleistą informaciją, mūsų kolegoms reikės įvairių žinių“. Tai yra priežastis, dėl kurios šešios Europos organizacijos sujungė jėgas CENOFIA projekte. Kartu pradėjo kurti IT priemonių ir duomenų analizės metodų rinkinį. Nefinansinės informacijos analizė bus ne tik patyrusių analitikų teminis iššūkis. Jie turės išmokti dirbti su naujais pranešimų tipais. CENOFIA projektas sukurs Europos socialinių ataskaitų analitikų mokymo programą. Tai leis naujiems rinkos dalyviams, taip pat patyrusiems analitikams, efektyviai susidoroti su nauja informacija struktūriškai. Tokiu būdu informaciją gali naudoti darbuotojų atstovai visuose lygmenyse. Internetinės analizės priemonės taip pat bus prieinamos internetinėje platformoje“, – sako Arbeit und Leben, NRW generalinis direktorius Dr. David Mintert.

Europos projektai rengia tarptautinius sprendimus

Vienas iš „CENOFIA“ tikslų – siekti tarptautinių bendrovių ir filialų palyginamumo, taip leidžiant Europos profesinėms sąjungoms prisijungti prie bendrų iniciatyvų. Bendradarbiavimas Europos lygmeniu yra bendro supratimo pagrindas. „CENOFIA – Europos nefinansinių analitikų tęstinio mokymo programa“, kurią bendrai finansuoja Europos Sąjungos „Erasmus +“ programa.

Daugiau informacijos rasite www.aulnrw.de/cenofia