PATVIRTINTA
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos
Suvažiavime
2014-05-09

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJOS
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profesinių sąjungų susivienijimas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (toliau – Konfederacija) yra Profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta savanoriška, savarankiška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybės bei savivaldybių institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, jungianti savo narius šakiniu principu, ginanti savo narių ir atstovaujanti visų darbuotojų profesinesėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir teisėtiems interesams.
2. Konfederacija įsteigta Konfederacijos steigiamojo suvažiavimo nutarimu susijungus Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimui bei Lietuvos profesinių sąjungų centrui ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos socialine chartija, Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijomis ir šiais Įstatais.
3. Konfederacija yra savarankiška, sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo dalis, savo darbą grindžianti demokratinės veiklos principais. Konfederacija bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profsąjungomis, taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.
4. Konfederacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, pagal savo prievoles atsakantis tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu ir savo veikloje nesiekiantis pelno.
Konfederacija turi antspaudą su pilnu jos pavadinimu ir blankus su pilnu jos pavadinimu. Konfederacija gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose ir būti paramos teikėja ir gavėja.
5. Konfederacijos tikslas – ginti savo narių ir atstovauti visų darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir teisėtiems interesams, vykdant visuomenei naudingą veiklą tenkinti viešuosius interesus.
6. Sprendimą dėl Konfederacijos buveinės pakeitimo priima Konfederacijos valdyba.
7. Konfederacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

II. TIKSLAI IR VEIKLA

8. Konfederacijos tikslai:
8.1. Nacionaliniu lygiu jungti, remti Konfederacijos narių ir koordinuoti regioninių junginių veiklą, ginti profesinių sąjungų Konfederacijos narių ir jų organizacijų, darbuotojų ir profsąjungos narių teises ir teisėtus interesus, daryti įtaką valstybinei politikai ir darbdavių veiklai darbo, ekonominiais, socialiniais klausimais.
8.2. Atstovauti Konfederacijos ir profesinių sąjungų nariams ir visiems darbuotojams su valstybės ir savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas.
8.3. Skatinti vienybę nustatant bendrą profsąjungų politiką Lietuvoje ir plėtoti tarptautinį solidarumą.
8.4. Skatinti socialinę partnerystę su kitais socialiniais partneriais – darbdaviais, jų organizacijomis bei valstybės ir savivaldybių institucijomis;
9. Konfederacijos veikla:
9.1. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl naujų įstatymų ir poįstatyminių aktų priėmimo, papildymo, pakeitimo ar panaikinimo, kad būtų gerinamos darbuotojų ir profsąjungos narių socialinės, ekonominės garantijos bei teisės.
9.2. Atstovauti Konfederacijos narių, o taip pat į Konfederacijos sudėtį įeinančių profesinių sąjungų narių interesams teismuose, derybose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, darbdavių organizacijomis, sudarant su jomis kolektyvines sutartis;
9.3. Plėtoti Konfederacijos regioninių junginių, jaunimo, moterų bei kitų visuomenės interesų grupių veiklą.
9.4. Atlikti sociologinius tyrimus Konfederacijos narių poreikiams ir interesams nustatyti.
9.5. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas profesinių sąjungų narių bei visų darbuotojų teisėms ir teisėtiems interesams ginti. Dalyvauti kitų profesinių sąjungų organizuojamose akcijose, kurioms pritaria Konfederacijos nariai ir jas remti.
9.6. Vykdyti Konfederacijos narių ir profesinių sąjungų narių profsąjunginį, visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją. Leisti mokymo, metodinius, informacinius ir kitokius leidinius. Vykdyti socialinių mokslų tiriamuosius ir taikomuosius darbus.
9.7. Remti Seimo ir savivaldybių rinkiminėse kampanijose kandidatus profesinių sąjungų atstovus į visų lygių valdžios renkamąsias institucijas.
9.8. Dalyvauti Tarptautinės laisvųjų profsąjungų konfederacijos ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos veikloje.
9.9. Vykdyti komercinę – ūkinę ir kitokią veiklą, stiprinančią Konfederaciją ir neuždraustą Lietuvos Respublikos įstatymais.
9.10 Vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti profesinių sąjungų nariams apginti savo interesus.

III. NARYSTĖ

10. Konfederacijos nariai – nustatyta tvarka įregistruotos respublikinės šakinės profesinės sąjungos arba jų junginiai, pripažįstantys Konfederacijos įstatus, ir kurių tikslai bei veikla neprieštarauja šiems Įstatams.
10.1 nauja Konfederacijos nare gali tapti organizacija, atitinkanti šiame punkte nustatytus reikalavimus bei turinti ne mažiau kaip 1000 narių.
10.2 minimalus Konfederacijos nario (šakos) mokamas mokestis apskaičiuojamas nuo ne mažiau kaip vieno tūkstančio narių.
11. Konfederacijos narys yra savarankiškas, veikia vadovaudamasis savo ir šiais Įstatais.
12. Į Konfederaciją įstojama laisvanoriškai, pateikus Konfederacijos valdybai profesinės sąjungos nutarimą, profesinės sąjungos Įstatus ir Tarybos nustatytos formos pažymą apie narystę, finansus ir turtą. Konfederacijos valdyba nutarimą priima artimiausiame posėdyje. Iš Konfederacijos išstojama laisvanoriškai, pateikus Konfederacijos valdybai profesinės sąjungos valdančiojo organo nutarimą.
13. Narys, daugiau kaip 3 mėnesius nesumokėjęs nustatyto dydžio nario mokesčio arba savo veikla kenkiantis Konfederacijos interesams arba ją kompromituojantis, nevykdantis Konfederacijos įstatų, Konfederacijos tarybos nutarimu gali būti pašalinamas iš Konfederacijos narių.
14. Išstojusiems arba pašalintiems iš Konfederacijos nariams jų įneštos nario mokesčio ar kitokiu pavidalu lėšos negrąžinamos. Turtinės pretenzijos sprendžiamos įstatymų nustatyta tvarka. Išstojęs ar pašalintas Konfederacijos narys gali būti vėl priimtas į Konfederacijos narius praėjus ne mažiau kaip metams po išstojimo ar pašalinimo.
15. Nario teisės ir pareigos.
15.1. Konfederacijos nariai turi teisę kelti Konfederacijos organams reikalavimus, prašymus, teikti pasiūlymus, klausti ir gauti atsakymus, dalyvauti priimant nutarimus ir juos vykdant Konfederacijos lygiu, gauti informaciją apie Konfederacijos veiklą ir lėšų bei turto panaudojimą.
15.2. dalyvauti Konfederacijos ir jos narių organizuojamose akcijose, mitinguose, piketuose, streikuose, juos remti. Netrukdyti tokioms akcijoms, jeigu Konfederacijos narys joms nepritaria.
15.3. Konfederacijos nariai privalo vykdyti suvažiavimo, tarybos, valdybos nutarimus, taip pat mokėti nustatyto dydžio nario bei kitus mokesčius, aktyviai dalyvauti Konfederacijos veikloje.

IV. KONFEDERACIJOS VALDYMAS

16. Konfederacijos organai yra Suvažiavimas, Taryba ir Valdyba. Į visus Konfederacijos renkamus organus gali būti renkami tik profesinės sąjungos nariai.

SUVAŽIAVIMAS

17. Suvažiavimas yra aukščiausias Konfederacijos organas.
18. Suvažiavimas šaukiamas kas 4 metai, neeilinis suvažiavimas šaukiamas reikalaujant ne mažiau kaip 2/3 Konfederacijos narių ar Tarybos nutarimu.
19. Apie suvažiavimo datą, darbotvarkę, delegatų atstovavimo normas Konfederacijos nariams pranešama prieš 6 mėnesius, apie neeilinio suvažiavimo – prieš 3 mėnesius.
20. Delegatus į Konfederacijos suvažiavimą renka Konfederacijos nariai pagal Konfederacijos tarybos nustatytas atstovavimo normas.
21. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Jei reikiamas delegatų skaičius nesusirenka, šaukiamas pakartotinis suvažiavimas. Pakartotinis suvažiavimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus, jei apie suvažiavimo datą ir darbotvarkę buvo pranešta prieš vieną mėnesį.
22. Suvažiavimas:
22.1. renka suvažiavimo darbo organus, tvirtina suvažiavimo darbotvarkę ir reglamentą;
22.2. tvirtina pagrindinius Konfederacijos uždavinius ir veiklos kryptis, priima rezoliucijas ir kitus dokumentus;
22.3. svarsto ir tvirtina Tarybos ir Kontrolės komisijos ataskaitas;
22.4. tvirtina, keičia ir papildo Konfederacijos įstatus ir Kontrolės komisijos nuostatus. Priimami tik tie pasiūlymai dėl Įstatų bei nuostatų pakeitimų ir Pirmininko bei Generalinio sekretoriaus kandidatūrų, kurie buvo pateikti iki paskutinio Tarybos posėdžio prieš Suvažiavimą;
22.5. nustato balsavimo tvarką (slaptas arba atviras) ir renkamų organų sudėtį;
22.6. renka Kontrolės komisiją. Kontrolės komisijos nariais išrenkami tie kandidatai, už kuriuos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių delegatų;
22.7. renka Konfederacijos Pirmininką ir Generalinį sekretorių, kurie tuo pačiu tampa Suvažiavimo delegatais bei Tarybos ir Valdybos nariais, o taip pat gali rinkti garbės pirmininką.
22.8. Pirmininku ir Generaliniu sekretoriumi išrenkamas tas kandidatas, už kurį balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių delegatų. Nesurinkus pakankamai balsų, į antrą etapą patenka du daugiausia balsų surinkę kandidatai ir išrenkamas kandidatas, surinkęs daugiau balsų;
22.9. 2/3 balsų dauguma priima nutarimą dėl jungimosi su kitais Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų susivienijimais;
22.10. ¾ delegatų balsų dauguma priima nutarimą dėl Konfederacijos reorganizavimo ar likvidavimo;
22.11. sprendžia kitus Konfederacijos veiklos klausimus.
23. Suvažiavimo nutarimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.

TARYBA

24. Taryba yra Konfederacijos vadovaujantis organas, kuris organizuoja jos veiklą tarp Konfederacijos suvažiavimų ir įgyvendina jos veiklos kryptis.
25. Tarybą sudaro Konfederacijos narių atstovai (pirmininkai – po vieną nuo nario), Konfederacijos regioninių junginių, jungiančių daugiau kaip 1000 profesinių sąjungų narių, atstovai (po vieną), Konfederacijos Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas (jei paskirtas), Generalinis sekretorius, renkami Konfederacijos jaunimo bei moterų centrų vadovai. Konfederacijos nariai, turi papildomai po vieną vietą nuo kiekvieno tūkstančio profesinių sąjungų narių. Vietos Taryboje Konfederacijos nariams skiriamos pagal narių, mokančių nustatyto dydžio Konfederacijos mokestį, skaičių.
26. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
27. Posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Konfederacijos Pirmininkas. Posėdžius gali kviesti Taryba, jei to reikalauja daugiau kaip pusė jos narių, Valdyba arba Kontrolės komisija. Posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Posėdžiuose nutarimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Pirmininko balsas.
28. Taryba:
28.1. įgyvendina Suvažiavime priimtus nutarimus;
28.2. sprendžia narių šalinimo iš Konfederacijos klausimus;
28.3. 3/4 visų Tarybos balsų dauguma atšaukia Konfederacijos Pirmininką ar Generalinį sekretorių iš pareigų;
28.4. esant būtinumui, šaukia neeilinį suvažiavimą;
28.5 Pirmininkui ar Generaliniam sekretoriui atsistatydinus, atšaukus iš pareigų ar dėl kitų priežasčių negalint toliau eiti savo pareigų, sprendžia, ar šaukti neeilinį Suvažiavimą, arba išrenka laikiną vadovą ir paveda jam laikinai eiti pareigas iki Suvažiavimo. Nutarimas dėl laikinojo vadovo paskyrimo yra teisėtas, jei už iškeltą kandidatūrą balsavo daugiau kaip pusė visų Tarybos narių;
28.6. nustato Konfederacijos nario mokesčio dydį, svarsto ir tvirtina Konfederacijos pajamų ir išlaidų sąmatą;
28.7. priima nutarimus Konfederacijos veiklos klausimais;
28.8. numato Suvažiavimo posėdžių darbotvarkes, vietą ir datą, nustato delegatų atstovavimo normas;
28.9. tvirtina Konfederacijos regioninių junginių veiklos nuostatus;
28.10. Kontrolės komisijos nariui negalint eiti savo pareigų, išrenka laikiną Kontrolės komisijos narį, kuris vykdo pareigas iki artimiausio Suvažiavimo;
28.11. priima sprendimą dėl streiko skelbimo, sudaro streiko komitetą;
28.12 Konfederacijos Pirmininko teikimu, Valdybai pritarus, gali skirti ir atleisti Pirmininko pavaduotojus: nustatyti jų skaičių, veiklos sritis ir kompetenciją;

VALDYBA

29. Valdyba yra Konfederacijos kolegialus valdymo organas ir organizuoja jos veiklą tarp Konfederacijos suvažiavimų ir Tarybos posėdžių.
30. Valdybą sudaro Konfederacijos narių pirmininkai, Konfederacijos Pirmininkas, Generalinis sekretorius, moterų ir jaunimo centrų vadovai.
31. Valdybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.
32. Posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Konfederacijos Pirmininkas arba jo pavedimu Generalinis sekretorius. Posėdžiuose nutarimai priimami paprasta balsų dauguma atviru arba slaptu balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia Pirmininko balsas. Neeilinis valdybos posėdis kviečiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip penki Konfederacijos nariai.
33. Valdyba:
33.1. įgyvendina suvažiavime, Taryboje priimtus nutarimus;
33.2. koordinuoja Konfederacijos narių, o taip pat regioninių junginių, jaunimo ir moterų centrų veiklą;
33.3. priima nutarimus Konfederacijos veiklos ir vidaus tvarkos klausimais;
33.4.sudaro komisijas ir tvirtina jų nuostatus;
33.5. tvirtina atstovus į Lietuvos ir Europos trišales ir kitas tarybas bei komisijas;
33.6. spendžia dėl naujų narių priėmimo į Konfederaciją;
33.7 svarsto Konfederacijos darbuotojų kandidatūras, nustato jų darbo funkcijas ir atlyginimus, tvirtina etatų sąrašus, Pirmininko pavaduotojo atlyginimą bei pareigybės aprašymą;
33.8. sprendžia, kaip panaudoti lėšas ir turtą;
33.9 priima sprendimą dėl Konfederacijos buveinės.
33.10 tikslina Konfederacijos einamųjų metų sąmatą.

PIRMININKAS

34. Pirmininkas:
34.1. atstovauja Konfederacijai be atskiro įgaliojimo santykiuose su visų lygių valstybės bei savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
34.2. šaukia Tarybos ir Valdybos posėdžius, pasirašo jų darbotvarkių projektus, pirmininkauja posėdžiams;
34.3. dalyvauja trišalėse ir dvišalėse derybose;
34.4. koordinuoja kolektyvines derybas;
34.5. koordinuoja Konfederacijos atstovų Lietuvos trišalėse tarybose ir komisijose darbą;
34.6. derina pasiūlymus trišalėms ir dvišalėms deryboms su kitais profesinių sąjungų centrais;
34.7. Valdybai pritarus, pasirašo trišalius ir dvišalius susitarimus;
34.8. koordinuoja ir plėtoja socialinį dialogą su darbdaviais;
34.9. planuoja ir koordinuoja akcijas;
34.10. turi pirmojo parašo teisę, atsako už Konfederacijos lėšas bei racionalų turto naudojimą, Konfederacijos vardu Valdybai pritarus sudaro sandorius;
34.11. vykdo kitas funkcijas, išskyrus tas, kurios priklauso Suvažiavimo, Tarybos ir Valdybos kompetencijai.
34.12. pirmininkas informuoja Valdybą apie Konfederacijos veiklą, o atsiskaito Tarybai ir Suvažiavimui.

GENERALINIS SEKRETORIUS

35. Generalinis sekretorius:
35.1 kai nėra Pirmininko (dėl ligos, atostogų, komandiruotės, atsisitatydinus ir pan.), laikinai eina Konfederacijos Pirmininko pareigas;
35.2 vadovauja Konfederacijos darbuotojams, kontroliuoja jų darbą, organizuoja ir koordinuoja Konfederacijos bei jos darbuotojų veiklą; sudaro su darbuotojais darbo sutartis, taip pat atlieka kitus su darbo santykiais susijusius veiksmus;
35.3 suderinęs su Pirmininku, leidžia įsakymus vidaus darbo organizavimo klausimais;
35.4 ruošia dokumentus Konfederacijos organams arba paveda tai padaryti kitiems darbuotojams, yra atsakingas už privalomų Konfederacijos veiklos ir finansinių ataskaitų (deklaracijų ir pan.) parengimą ir pateikimą, pasirašo šias ataskaitas;
35.5 pasirašo patalpų, nuosavybės teise priklausančių Konfederacijai, nuomos sutartis, taip pat kitas sutartis, būtinas Konfederacijos nekilnojamajam turtui eksploatuoti bei Konfederacijos darbui užtikrinti pagal Tarybos patvirtintą sąmatą;
35.6 atlieka kitas Pirmininko ar Konfederacijos organų pavestas funkcijas.
35.7 informuoja Konfederacijos Pirmininką ir Valdybą apie savo veiklą, atsiskaito Tarybai bei Suvažiavimui.
35.8 Pirmininko pavedimu atlieka šias funkcijas:
35.8.1 atstovauja Konfederacijai plėtojant socialinį dialogą su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
35.8.2 koordinuoja Konfederacijos ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir atstovauja Konfederacijai jose;
35.8.3 koordinuoja kolektyvines derybas, plėtoja socialinį dialogą su darbdaviais;
35.8.4 dalyvauja trišalėse ir dvišalėse derybose, derina pasiūlymus trišalėms ir dvišalėms deryboms su kitais profesinių sąjungų centrais, koordinuoja Konfederacijos atstovų Lietuvos trišalėse tarybose ir komisijose darbą;
35.8.5 planuoja ir koordinuoja Konfederacijos akcijas, organizuoja švietimą (konferencijas, seminarus) ir kitus renginius.

KONFEDERACIJOS NARIŲ ATSTOVAVIMAS REGIONUOSE

36. Konfederacija gali formuoti regioninius junginius, kurie:
36.1. vykdo Konfederacijos politiką atstovaujamame regione;
36.2. atstovauja nario mokestį regioniniam junginiui mokantiems Konfederacijos šakų nariams tame regione;
36.3. koordinuoja Konfederacijos narių profesinių sąjungų organizacijų veiklą regione;
36.4. kuria ir plėtoja trišalį bei dvišalį bendradarbiavimą;
36.5. vykdo narių švietimą;
36.6. informuoja apie Konfederacijos veiklą;
36.7. pritraukia naujus narius, pagal narių profesiją ar veiklos pobūdį nukreipia į esamas šakines struktūras;
36.8. teikia siūlymus Konfederacijos organams;
36.9. teikia informaciją Konfederacijai apie socialinę ekonominę padėtį regione.
37. Konfederacijos regioninių junginių veiklos nuostatus tvirtina Taryba.
38. Į regioninio junginio sudėtį gali įeiti tik tos organizacijos, kurios yra Konfederacijos šakų narės.
39. Regioninis Konfederacijos junginys gali atstovauti profesinių sąjungų narių interesams derybose su regioninėmis valstybės bei savivaldybių institucijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis, sudarydamas su jais kolektyvines sutartis bei kitokius susitarimus.

V. KONTROLĖS KOMISIJA

40. Kontrolės komisija renkama suvažiavime 4 metams. Komisijos nariais negali būti Tarybos, Valdybos nariai ir samdomi Konfederacijos darbuotojai. Komisija išsirenka pirmininką, kuris tuo pačiu tampa kito Suvažiavimo delegatu, kviečiamas į Tarybos ir Valdybos posėdžius.
41. Kontrolės komisijos nario įgaliojimus pirma laiko gali atšaukti Suvažiavimas. Tokiu atveju, Suvažiavimas išrenka naują Kontrolės komisijos narį.
42. Komisija dirba savarankiškai, pagal Suvažiavime patvirtintus nuostatus. Apie veiklą kasmet informuoja Tarybą, o už visą veiklos laikotarpį nuo paskutinio Suvažiavimo atsiskaito Suvažiavimui.

VI. LĖŠOS IR TURTAS

43. Konfederacijos turtą sudaro narių mokesčiai, rėmėjų įnašai bei kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas. Taip pat nuosavybės teise Konfederacijai gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kita.
44. Lėšos ir turtas naudojamas Konfederacijos veiklai ir tikslams įgyvendinti. Valdyba savarankiškai sprendžia kaip panaudoti lėšas ir turtą.
45. Konfederacija už savo prievoles atsako jam priklausančiu turtu. Konfederacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Konfederacijos prievoles.

VII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

46. Konfederacijos pranešimai ir skelbimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir terminais.
47. Vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami leidinyje „Lietuvos žinios“.

VIII. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

48. Nutarimą dėl Konfederacijos reorganizavimo ar likvidavimo priima Suvažiavimas ¾ delegatų balsų dauguma.
49. Konfederacijos likvidavimo pagrindu taip pat gali būti teismo sprendimas.
50. Konfederacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Artūras Černiauskas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos
Pirmininkas