Vyksta Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Įgaliotinių tarybos posėdis-konferencija.

Joje gvildenamos tokios pagrindinės aktualios temos:

1. Darbo ginčų komisijų veikla ir aktualijos (pranešėja Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyr. specialistė Adelė Gintauto Maželytė);

2. 2016m.balandžio 27d.Europos Parlamento ir Tarybos regkamentas (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo praktiniai aspektai (pranešėja Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Prevencijos skyriaus specialistė Valerija Gedeikė);

3. Struktūriniai pertvarkymai sveikatos priežiūros įstaigose (pranešėja Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos strateginės plėtros skyriaus vedėja Rima Vaitkienė).