Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės sistemosŠi iniciatyva prisidės prie didesnio pameistrių įsidarbinamumo, jų asmeninio tobulėjimo ir taip padės kurti rinkos poreikius atitinkančią aukštos kvalifikacijos darbo jėgą.

Pameistrystė, kurios metu susiejamas mokymasis mokykloje ir rengimas darbo vietoje, palengvina jaunimo perėjimą iš švietimo ir rengimo sistemos į darbo rinką. Komisijos iniciatyvoje, pateiktoje kaip Tarybos rekomendacija,  nustatyti pagrindiniai kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai, kurdami kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės programas.

Pasiūlymas dėl Europos kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės sistemos prisideda prie ES prioriteto, susijusio su darbo vietų kūrimu, ekonomikos augimu ir investicijomis; jame tai pat atsižvelgiama į nacionalinių sistemų įvairovę. Jis yra Naujos Europos įgūdžių darbotvarkės dalis ir juo siekiama padidinti gebėjimų ugdymo kokybę ir svarbą. Vienas iš prioritetų – pasiekti, kad profesinį mokymą ir rengimą iš karto rinktųsi daugiau žmonių. Ypač daug dėmesio skiriama tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos MVĮ, kurios daugelyje šalių pasirodė esančios pagrindinis sėkmės veiksnys. Ši iniciatyva taip pat prisideda įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, kurio pirmasis principas – visų teisė į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Šiuo metu Europoje yra apie 3,7 mln. pameistrių. Palyginimui – universitetuose mokosi apie 20 mln. studentų. Iš viso 60–70 proc. pameistrystės programą atlikusių asmenų iš karto pradeda dirbti; kartais šis skaičius pakyla iki 90 proc. Europos pameistrystės aljansas jau yra sutelkęs daugiau kaip 750 000 pameistrystės vietų jaunimui. Bent 390 000 pameistrystės vietų pasiūlyta įgyvendinant Jaunimo garantijos iniciatyvą, nes pameistrystė yra viena iš keturių galimybių, kuri turėtų būti siūloma jaunimui po keturių mėnesių nuo to laiko, kai jie tapo bedarbiais. Pagal programą „Erasmus +“ remiamas pameistrių judumas, visų pirma paminėtina iniciatyva„ErasmusPro“, kuria siekiama 2018–2020 m. laikotarpiu paremti profesinio mokymo įstaigose besimokantiems asmenims skirtų 50 000 pameistrystės vietų užsienio įmonėse.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!jV93mc

 

Šaltinis: Europos Komisija