Profesinės sąjungos kviečia į mitingą birželio 30 dieną!

Kartu teikiamas projektas dėl nelegalaus darbo reglamentavimo pakeitimo DK. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427154&p_query=&p_tr2=2


Šis siūlymas nesvarstytas LR trišalėje taryboje. Kažkodėl visas įstatymas dėl nelegalaus darbo uždraudimo su visom sankcijom darbdaviams kažkur pasimetė.


 


KVIEČIAME Į MITINGĄ, KURIS VYKS 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 9.00 VAL. PRIE NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (GEDIMINO PR. 51, VILNIUS)!


 


 


Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras