Kaip ir anksčiau, už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas pagal darbo grafiką moka darbdavys 80 – 100 procentų darbuotojo darbo užmokesčio. Nuo trečios iki septintos nedarbingumo dienos Sodra darbuotojui kompensuos tik 40 procentų, o nuo 8 dienos iki nedarbingumo pabaigos – tik 80 procentų netekto darbo užmokesčio. Iki šiol, dėl netekto darbingumo Sodra kompensuodavo 85 procentus darbuotojo darbo užmokesčio.


Įstatymas numato darbuotojams, atleistiems iš darbo, ligos pašalpų mokėjimą trumpinti iki penkių dienų (anksčiau, nutraukus darbo sutartį, ligos pašalpa buvo mokama iki visiško darbingumo atgavimo).


Įstatymas nustato, kad jei nedarbingumas prasidėjo iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ir dėl jo atsiranda teisė gauti ligos pašalpą, ši pašalpa apskaičiuojama ir mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka.


Be to, aukščiau minėti Ligos ir motinystės įstatymo pakeitimai galioja terminuotai – iki 2010 m. gruodžio 31 dienos.


 


Teisės aktas čia:


 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342754&p_query=&p_tr2= 


 


Patvirtinta paslaugų įstatymo koncepcija, skirta ES paslaugų direktyvą įgyvendinti:


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342667&p_query=&p_tr2=


 


parengė


Jolanta Cinaitienė